Regjeringen har fastsatt forskriftsregler om aksjesparekonto. Etter forskriftene skal reglene om aksjesparekonto tre i kraft fra 1. september 2017. Ordningen innebærer at personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto. Innskudd på kontoen kan benyttes til å investere i nærmere bestemte verdipapirer. Gevinst ved salg av verdipapirene på kontoen skattlegges ikke i forbindelse med salget, men først når midlene tas ut av kontoen.

  • Ordningen med aksjesparekonto gjelder kun for personlige skattytere og kan tilbys av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.
  • Innskudd på kontoen kan benyttes til å investere i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefond (fond med en aksjeandel over 80 %) som er hjemmehørende i EØS.
  • Formålet med en aksjesparekonto er at gevinster og tap ved salg av verdipapirer på kontoen ikke skattlegges eller tas til fradrag i forbindelse med salget. Beskatning skjer først når midlene tas ut av kontoen.
  • Det gis ikke renter på kontantinnskudd i en aksjesparekonto. Mottatt utbytte beskattes etter ordinære regler og får derfor ikke fordelen av utsatt beskatning. Skjermingsfradrag vil bli beregnet etter laveste innestående på aksjesparekontoen i løpet av året.
  • Privatpersoner kan opprette flere aksjesparekonti, men det er ikke anledning til å ha flere konti hos samme tilbyder. Dersom man ønsker å bytte tilbyder kan innholdet på en aksjesparekonto overføres fra en tilbyder til en annen uten at det utløser beskatning.
  • For 2017 er det gitt en overgangsregel som innebærer at man kan overføre aksjer og fondsandeler fra en eksisterende konto til aksjesparekonto uten at det medfører beskatning. Ved overføringen skal inngangsverdien på aksjene og fondsandelene videreføres med kontinuitet. Etter overgangsregelen er det valgfritt hvilke aksjer eller andeler man ønsker å overføre. Det er derfor mulig kun å overføre verdipapirene som har en urealisert gevinst til kontoen og holde verdipapir med et urealisert tap utenfor.