Arbeidserfaring

  • 2015–
    Advokatfullmektig, Oslokontoret, Thommessen

Utdanning

  • 2014–2015
    LLM, University of Glasgow
  • 2010–2015
    Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo