Arbeidserfaring

 • 2018–2019
  Advokatfullmektig, Londonkontoret, Thommessen
 • 2015–
  Advokatfullmektig, Oslokontoret, Thommessen

Utdanning

 • 2014–2015
  LLM, University of Glasgow
 • 2010–2015
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo