Arbeidserfaring

  • 2014–
    Advokatfullmektig, Oslokontoret, Thommessen

Utdanning

  • 2009–2014
    Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo