Arbeidserfaring

 • 2016–
  Senioradvokat, Oslokontoret, Thommessen
 • 2013–2016
  Advokat, Eksportkreditt Norge AS
 • 2011
  Advokatbevilling
 • 2008–2013
  Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirmaet Selmer

Utdanning

 • 2002–2008
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo