Arbeidserfaring

  • 2017–
    Advokatfullmektig, Oslokontoret, Thommessen

Utdanning

  • 2015–2016
    LLM, Fordham University
  • 2010–2016
    Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo