Arbeidserfaring

  • 2017–
    Advokatfullmektig, Oslokontoret, Thommessen

Utdanning

  • 2011–2017
    Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo