Arbeidserfaring

  • 2018–
    Advokatfullmektig, Oslokontoret, Thommessen

Utdanning

  • 2013–2018
    Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo