ThommessenFlow Finn folk
COVID-19-RESSURSER

Planlegging av veien videre

Planlegging er viktig i uforutsigbare tider. Uansett om fokuset ligger på umiddelbar krisehåndtering, tilpasning til den "nye normalen" eller mer langsiktig virksomhetsomlegging. Ved å stille de riktige spørsmålene ønsker vi å hjelpe deg med å håndtere de mest sentrale utfordringene og gjøre nødvendige forberedelser for en endret verden. Klikk på de relevante kategoriene under og les våre spørsmål og kommentarer. Besøk også gjerne vår COVID-19 Q&A, som kan inneholde flere verdifulle innspill til disse spørsmålene.

Internt

Medarbeidere, drift og finansiering

I en krisesituasjon er det viktigste hensynet å sikre din arbeidsstyrkes liv og helse. Denne innsatsen omfatter i første omgang kortsiktige tiltak, men på sikt også mer langsiktige virkninger, nye arbeidsmåter og samarbeidsformer, samt mer omfattende organisatoriske endringer.

Vi ser også hvordan koronaviruset umiddelbart påvirker alle organisasjoners drift, forsyningskjede, kontantstrøm og finansiering. Når vi går fra å håndtere det første sjokket til å rette blikket fremover, må vi nøye vurdere hvordan vi skal styre og drive virksomheten i den rådende situasjon. Vi må gjøre alt vi kan for å styrke driften slik at vi er best mulig posisjonert når pilene igjen peker oppover.

Håndtering

 • Hva er dine planer for permitterte ansatte?
 • Hvilke tiltak treffer du for å sikre god kontantstyring?
 • Hva er dine potensielle finansieringskilder og hvordan vil den nødvendige finansiering bli sikret?
 • Hvordan vil du sikre virksomhetens tilpasningsdyktighet med redusert markedskapitalisering?
 • Hvordan vil du sikre tilpasningsdyktighet i forsyningskjeden?
 • Hvilke endringer vurderer du med hensyn til din forsyningskjede?
 • Hvilke endringer har du vurdert med hensyn til kapitalallokering?

Den nye normalen

 • Hva er dine finansieringsbehov i de neste 3-18 månedene?
 • Hva er dine planer for aksjonærutdelinger (utbytte, tilbakekjøp av aksjer)?
 • Hvordan vil du vurdere og prioritere investeringsbeslutninger?
 • Hvordan vil overkapasitet i økonomien kunne påvirke dine investeringsbeslutninger?
 • Bør du vurdere en gradvis gjeninnfasing av dine ansatte?
 • Hva er dine initiativer for å bevare arbeidsmiljøet, holde arbeidsstyrken din motivert og ivareta deres mentale helse?
 • Hva om det er overkapasitet i din returnerende arbeidsstyrke?
 • Hvordan vil du håndtere en ytterligere nedstenging?
 • Hvordan vil du integrere fjernarbeid i dine driftsrutiner i tiden som kommer?
 • Hvordan vil du tilpasse dine ansettelsesvilkår og stillingsbeskrivelser?
 • Hvilke oppdateringer av dine retningslinjer (reiser, fjernarbeid, helse) bør vurderes?

Fornyelse

 • Hvordan vil du utvikle tilpasningsdyktige digitale samarbeidsverktøy?
 • Hvilke type talent og erfaring vil du være på utkikk etter i tiden som kommer?
 • Hvordan kan du kombinere det beste av fjernarbeidserfaringene med arbeidsstyrkens tilbakevendelse til kontoret?
 • Hva er de langsiktige konsekvensene for dine lokaler og ditt kontor- og driftsopplegg?

Marked

Kunder, bransje og marked

Det er viktig å vise at du også er der for dine kunder i utfordrende perioder. I tiden fremover vil vi kunne oppleve endringer i kundebehov og -preferanser, samt markedsendringer i form av nye aktører eller nye tilbud. Vi ser også at våre klienter engasjerer seg i deres respektive lokalsamfunn for å se hvordan de kan bistå samfunnet på relevante måter i fellesskapets håndtering av krisen.

Håndtering

 • Hvilke umiddelbare grep kan du ta for å sikre at dine kunder behandles så godt som mulig?

Den nye normalen

 • Hvordan har dine kunders behov endret seg?
 • Hvilke initiativer kan du ta for å støtte lokalsamfunnet, eller samfunnet for øvrig, i innsatsen for å håndtere situasjonen og komme ut av denne på best mulig måte?
 • Hvilke muligheter foreligger for samarbeid med konkurrenter eller andre markedsaktører?
 • Har dine leverandørbehov endret seg, og hvordan vil du reforhandle eksisterende kontrakter?
 • Hvordan vil du håndtere en potensiell økning i kundemislighold eller betalingsvansker?

Fornyelse

 • Hvilke nye og forbedrede produkter, tilbud og/eller prisingsmodeller kan du tilby dine kunder?
 • Hvilke muligheter gir ditt marked for å foreta oppkjøp for å forbedre ditt tilbud?
 • Hvordan vil du identifisere nye kundeutvidelsesmuligheter?
 • Hvordan vurderer du det grønne skiftets innvirkning på din virksomhet?
 • Hvilke tiltak vil kunne være av verdi for din virksomhet i tilknytning til bærekraft og det grønne skiftet?
 • Hvordan vil restrukturering i din bransje påvirke deg?
 • Hvilke endringer vil du foreta i din bærekraftstrategi?
 • Hvilke endringer vil du foreta i din samfunnsansvarstrategi?

Rammebetingelser

Nåværende krisepakker og regelverk samt arbeid for fremtidige regulatoriske endringer

Situasjonen endrer seg fortløpende, og det samme gjelder for myndighetenes respons. Verden over har myndigheter lansert ulike krisepakker med hensyn til statsstøtte, internasjonale investeringsrestriksjoner, beskatning osv. Vi observerer også initiativer for å modifisere rammebetingelser, av ulik varighet. Det er viktig å ta seg tid til å forstå regleneog legge en regulatorisk strategi.

Håndtering

 • Hvilke krisepakker er relevante for din virksomhet?
 • Hvordan har du vurdert de tilgjengelige krisepakkene?

Den nye normalen

 • Hvilke endringer i rammebetingelser forventer du for din bransje?
 • Hvordan tilpasser du deg endringer i nasjonale eller overnasjonale (EU/EØS) rammebetingelser?
 • Hvordan posisjonerer du deg i forhold til stimulustiltak i form av økte offentlige innkjøp?

Fornyelse

 • Hvilke skritt kan du ta for å påvirke offentlig politikk av relevans for din bransje?