ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Webinar | Ny sanksjonslov

Webinar | Ny sanksjonslov

Hva betyr de nye reglene om klage og domstolskontroll i praksis?

Den nye sanksjonsloven trådte i kraft 16. april 2021 og inneholder regler som skal sikre listeførtes rettssikkerhet. Det innføres derfor bestemmelser om administrativ klageadgang og prøving av beslutninger om sanksjoner i domstolene.

Vi diskuterer hva disse nye reglene betyr i praksis. Hvem vil kunne klage på et vedtak om sanksjoner i Norge? Hvilken mulighet har norske domstoler i praksis til å overprøve gyldigheten av sanksjoner som Norge har implementert? Hva vil man kunne få dom for? Vil feilaktig listeførte kunne få erstatning?

Flere av disse spørsmålene har vært oppe i andre lands domstoler og i EU-domstolen. I webinaret diskuterer Mari Gjefsen og Hedda Rysst hvordan de tror disse spørsmålene slår ut i Norge.

Webinaret retter seg mot internadvokater, compliance-ansvarlige og andre som jobber med sanksjoner.

Opptaket vil være tilgjengelig til og med 4. juni 2021.

Foredragsholdere

  • Mari Gjefsen, Fast advokat

    Mari jobber hovedsakelig med EU/EØS-rettslige spørsmål, compliance og forvaltningsrett. Før Mari kom til Thommessen jobbet hun i Nærings- og fiskeridepartementet, hvor hun arbeidet med internasjonal handelspolitikk og folkerett, herunder internasjonal investeringsrett og frihandelsavtaler.

  • Hedda Rysst, Fast advokat

    Hedda arbeider med generell sivilrettslig tvisteløsning og prosedyre, både for de alminnelige domstoler og i voldgift. Hun har også erfaring fra arbeid med økonomiske straffesaker og compliance-rådgivning. Hedda er en del av Thommessens faggruppe for bærekraft.