Work experience

  • 2018–
    Associate, Oslo office, Thommessen
  • 2016–2017
    Associate, Advokatfirmaet Frøstrup Løitegaard DA

Education

  • 2010–2015
    Master of Laws, University of Bergen