ThommessenFlow Finn folk
Referansesaker

Tysvær Vindpark AS fikk medhold på alle punkter i Haugaland tingrett

Getty Images 520125708

Haugaland tingrett avsa 18. november 2020 sin avgjørelse i ekspropriasjonssaken mellom Tysvær Vindpark AS og grunneierne som blir berørt av 132 kV-kraftledningen fra Tysvær vindkraftverk til strømnettet.

Grunneierne hevdet blant annet at Tysvær Vindpark AS sin konsesjon for utbyggingen av vindparken var ugyldig, og at ekspropriasjonen dermed ikke kunne gjennomføres. Tingretten vurderte imidlertid dette annerledes, og kom til at myndighetenes vurderinger av vindkraftverket bygget på en grundig og forsvarlig saksbehandling.

- Vi er glad for at tingretten med dette bekrefter at myndighetenes saksbehandling har vært grundig og forsvarlig, og at Tysvær-prosjektet i så måte er et lovlig prosjekt som nå bidrar til arbeidsplasser i Haugalands-regionen, samt at parken dermed faktisk kan bli et vesentlig bidrag til den viktige grønne omstillingen som nå pågår, sier Bendik Christoffersen, partner i Thommessen.

Grunneierne hevdet også at ekspropriasjonen måtte stanses fordi tidligere ervervede rettigheter ikke var tiltrådt eller erstattet. Heller ikke dette var tingretten enig med grunneierne i, dette i tråd med avgjørelsen i saken om midlertidig forføyning tidligere i år, hvor tingretten fant at Tysvær Vindpark AS hadde tiltrådt de aktuelle rettighetene.

Grunneierne anførte videre at det var grunnlag for å kreve en erstatning for rettighetene til kraftlinjen basert på den leien som er avtalt med grunneierne for selve vindparken. Tingretten var imidlertid enig med Tysvær Vindpark AS i at det ikke er grunnlag for noen slik erstatning bare fordi det er snakk om rettigheter for en produksjonsradial fra en kommersiell vindpark. Tysvær Vindpark AS anførte på den andre siden at grunneierne selvsagt skulle tilkjennes erstatning for skogbrukstap som følge av kraftlinjen, noe tingretten rimeligvis også sluttet seg til.

Grunneiernes advokat fikk også redusert sitt krav på erstatning for saksomkostninger med om lag 1/3 da retten anså arbeidet for å ha gått utover det som var nødvendig, sakens omfang tatt i betraktning.

Avgjørelsen kan leses her

Kontaktpersoner

Aktuelt