ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Tredje energi­markedspakke trer i kraft 1. november 2019

Getty Images 836674570

Etter at Island vedtok å implementere tredje energimarkedspakke, kan endringene i energiloven og forskriftsverket endelig tre i kraft.

Her følger en kort status på hvilke endringer det er greit å kjenne til.

Opprettelse av en uavhengig reguleringsmyndighet og klagenemd

Reguleringsmyndigheten for energi («RME») har tidligere vært en avdeling i Norges vassdrags- og energidirektorat («NVE»). Nå skilles RME ut som en egen uavhengig myndighet ledet av direktør Ove Flataker, og myndigheten vil fremgå av ny forskrift om nettregulering og energimarkedet («NEM»). RME vil ha ansvar for blant annet kraftmarkedet og monopolregulering av nettselskaper, herunder omsetningskonsesjon og inntektsramme, mens NVE vil ha ansvar for blant annet konsesjoner til kraftproduksjon og nettanlegg, damsikkerhet, miljøtilsyn, flom og skred mv.

I tillegg opprettes en egen uavhengig Energiklagenemd med sete i Bergen, som skal være klageinstans for de vedtakene RME fatter. Olje- og energidepartementet («OED») fortsetter som klageinstans for vedtak fattet av NVE.

Ikrafttredelsen innebærer også at Norge nå får delta i EUs energibyrå ACER.

Hvem behandler uenighet om tilknytningsplikt?

Skjæringspunktet mellom forvaltningsmyndighetene er ikke alltid like forståelig. Dette er spesielt tydelig i spørsmål som gjelder tilknytningsplikt. Det er NVE som skal fatte vedtak ved uenighet om alternative nettinvesteringer ved oppfyllelse av tilknytningsplikten, og som kan gi fritak fra plikten dersom et tiltak ikke er samfunnsøkonomisk rasjonelt. Samtidig er det RME som behandler uenighet om vilkår for tilknytning, herunder spørsmål om tariffering og anleggsbidrag. Disse spørsmålene henger nært sammen. Selv om de også tidligere har vært behandlet i ulike avdelinger i NVE, vil de i klagerunden nå måtte behandles av henholdsvis OED og Energiklagenemnda.

Avtale om produksjonsbegrensning

I tillegg til endring av forholdet mellom forvaltningsmyndighetene og justering av forskriftsverket, har OED foretatt en enkel – men for så vidt betydelig – materiell endring. Det innføres en regel om at nettselskap og produsent kan inngå avtale om produksjonsbegrensning. Dette kan være fordelaktig for begge parter i de tilfellene hvor en reduksjon av produksjon i visse lasttimer kan være et godt alternativ til nye investeringer i nettanlegg.

NVE og OED har tidligere vært av den oppfatning at slike avtaler ikke kan lovlig inngås. Vi har ikke vært enige i forståelsen av jussen på dette punktet. Nå er det uansett fastslått at nettselskapene og produsenter har denne muligheten. Dersom produsenten ønsker full kapasitet for konsesjonsgitt produksjon, skal den få det, og må i så fall betale det nettinvesteringen koster.

Kontaktpersoner