ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Tono vant erstatningssak mot RiksTV i høyesterett

Ny 2 6

Høyesterett har fastslått at RiksTV må betale erstatning for manglende klarering av musikkrettigheter etter åndsverkloven § 3.

TONO vant også saken i tingretten og lagmannsretten og er tilkjent 7, 3 MNOK i totale saksomkostninger. Thommessen har representert TONO i alle instanser.

Kravet gjelder over 20 utenlandske TV-kanaler som inngår i RiksTVs kanalpakker, blant annet TV3, FEM, MAX og VOX, og for enkelte av kanalene går kravet helt tilbake til 2009. TV-kanalene er hovedsakelig produsert av kringkastere i Storbritannia, og distribueres av RiksTV i det norske digitale bakkenettet.

Høyesterett avviste RiksTVs argumenter

RiksTV har aldri klarert eller betalt for bruk av opphavsrettslig beskyttet innhold i disse TV-kanalene. RiksTV har blant annet hevdet at det bare er kringkasterne som er ansvarlig for å klarere bruken, at RiksTV bare gir teknisk bistand til kringkasterne og at RiksTVs utsendelse uansett ikke når et annet publikum enn det kringkasterne har tatt sikte på å nå.

Høyesterett avviste alle RiksTVs argumenter, og kom til at RiksTV har selvstendig ansvar for å klarerere bruken av opphavsrettslig beskyttet materiale.

Opphavsrettens formål ble vektlagt

Det ble konstatert at eneretten i utgangspunktet omfatter enhver formidling av åndsverk, uavhengig av teknisk løsning, og det ble lagt betydelig vekt på at opphavsrettens formål er å sikre opphaverne vederlag. Det avgjørende er om handlingen medfører at allmenheten får tilgang til beskyttet materiale. Avtalene mellom RiksTV og kringkasterne har ingen betydning for opphavernes rettsstilling.

Kommersiell utnyttelse av åndsverk

Høyesterett la avgjørende vekt på at RiksTV har en selvstendig kommersiell rolle, setter sammen et nytt audiovisuelt produkt og får betalt for å gi sine abonnenter tilgang til innholdet. RiksTVs abonnementsordning gir allmenheten tilgang til innholdet i TV-sendingene, og det EU-rettslige kriteriet om "nytt publikum" som er utviklet i EU-domstolens praksis kom ikke til anvendelse. Det ble lagt betydelig vekt på EU-domstolens avgjørelser i Airfield og SBS-saken.

- Vi er glade for at Høyesterett har gitt tilslutning til alle TONOs argumenter. TONO har hele tiden ment at RiksTVs foretar en selvstendig kommersiell utnyttelse av åndsverk som må klareres. Saken har versert i rettssystemet siden 2012, og det har vært en lang og krevende prosess. Det gjenstår nå å se om RiksTV viser noen vilje til å gjøre opp for seg, sier TONO's advokat, Camilla Vislie.

Avgjørelsen i sin helhet kan leses her.

Kontaktperson