ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

To ferske entreprisedommer fra Høyesterett

Getty Images 1125682170 2

Høyesterett, som historisk sett har behandlet få entreprisetvister, har i løpet av bare et par måneder avsagt dom i to saker som begge handlet om utførelsesentrepriser i veiprosjekter.

Dom avsagt 2. mai

Den første dommen ble avsagt 2. mai. Spørsmålet var om entreprenøren hadde krav på tilleggsvederlag som følge av feil i konkurransegrunnlaget. Høyesterett slår fast at det må stilles strenge krav til klarheten i konkurransegrunnlaget av hensyn til likebehandling, forutberegnelighet og etterprøvbarhet. Dommen understreker at det for byggherresiden fremdeles er viktig å sørge for kvalitetssikring av konkurransegrunnlagene, og med fokus på at entreprenørene trygt skal kunne basere seg på alminnelige kalkuleringsmetoder som normalt forstandige tilbydere kunne anvendt.

I den konkrete saken anførte entreprenøren at han hadde beregnet prisen for sprenging i veilinjen ved bruk av angitt areal på området som skulle sprenges og oppgitt sprengningsvolum. Disse opplysningene fantes hhv. i prosessen for bergrensk og i prosessen for sprenging, som begge utgjorde egne prisbærende poster. Ved bruk av disse opplysningene anførte entreprenøren at han hadde regnet ut en gjennomsnittlig pallhøyde på fjellet i linjen som han så hadde brukt for å beregne sin pris for utførelse av sprengingsarbeidene. Kort tid etter oppstart av arbeidene viste det seg at byggherren hadde angitt feil areal for bergrensk (ca. halvparten av rett areal), og entreprenørens gjennomsnittsberegning av pallhøyden som skulle sprenges ble da feil. Dette hadde den videre følge at også prisen for sprenging ble feil. Samtidig hadde byggherren angitt pallhøydene i veilinjen helt riktig (for hver tiende meter) i de såkalte tverrprofilene, som var en del av kontrakten. Høyesterett kom til at entreprenøren hadde opptrådt som en normalt forstandig tilbyder selv om han ikke trakk opplysningene i tverrprofilene inn i sin kalkyle for sprengningsarbeider, og at han dermed hadde krav på tilleggsvederlag. I sin vurdering legger Høyesterett en viss vekt på at andre entreprenører tilsynelatende, ut fra det som ble opplyst for Høyesterett, kalkulerer på samme måte. Les dommen her.

Dom avsagt 26. juni

Den andre dommen ble avsagt 26. juni og gjaldt entreprenørens krav på tilleggsvederlag for plunder og heft og forsering. Problemstillingen i saken var hvilke krav som må stilles til bevisene for årsakssammenheng mellom byggherrens forhold og entreprenørens merkostnader. Krav om plunder og heft og forsering er "gjengangere" i de aller fleste entreprisetvister, og Høyesteretts avklaringer av bevistema og beviskrav her vil utvilsomt ha stor betydning for bransjen fremover.

For plunder og heft-krav slår Høyesterett fast at årsakssammenhengen må fastlegges i to trinn. Først skal det bevises at det foreligger forstyrrelser eller ineffektiv drift som følge av byggherrens forhold. Deretter må det sannsynliggjøres en årsakssammenheng mellom disse forstyrrelsene og entreprenørens merutgifter. Entreprenøren kan som utgangspunkt ikke basere bevisførselen alene på generelle og overordnede tilnærminger, for eksempel differanse mellom faktiske kostnader og entreprenørens kalkulerte utgifter eller generelle erfaringstall for produktivitetstap. Kravet må bygges "nedenfra og opp". Entreprenøren må som et utgangspunkt påvise konkret hvilke arbeidsoperasjoner som ble påvirket av byggherreforholdene, og beregne de merkostnader dette har medført. Høyesterett understreker også viktigheten av tids- og begivenhetsnære bevis for sammensatte krav som plunder og heft. Beviskravene kan ikke settes så høyt at det i praksis blir umulig eller urimelig tyngende å føre bevis for plunder og heft, men bevisførsel må knyttes opp til de to trinnene i årsakssammenheng slik at utmålingen av tilleggsvederlaget forankres i faktum som finnes bevist. Ettersom lagmannsretten hadde utmålt entreprenørens krav på plunder og heft skjønnsmessig, ble dommen opphevet for dette tvistepunktet.

Lagmannsrettens dom ble også opphevet hva gjaldt kravet om forseringsvederlag. Ettersom lagmannsretten ikke gikk konkret inn på hvilken forsinkelse som ville påløpt uten forsering, eller hvilke kostnader entreprenøren ville hatt ved å ta igjen forsinkelsen, hadde lagmannsretten ikke foretatt en konkret og individuell vurdering av årsakssammenhengen. Les dommen her.

Kontaktpersoner