ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Skatt og avgift – oppsummering av tiltak som følge av COVID-19

Getty Images 1061369956 2

Regjeringen jobber i tre faser med økonomiske tiltak som følge av COVID-19. Regjeringen er nå i den andre fasen med kompensasjonsordning og garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter. I påvente av den tredje fasen med økonomiske tiltak fra regjeringen, oppsummerer vi de skatte- og avgiftsmessige tiltakene som har blitt eller forventes å bli innført for å motvirke de negative økonomiske konsekvensene for norsk næringsliv som følge av utbruddet.

Betaling av selskapsskatt

Betalingstidspunktet for forskuddsskatt for selskaper mv. er utsatt fra 15. april 2020 til 1. september 2020. Det vil ikke løpe renter på utsettelsen.

Det gis ikke utsettelse med betaling av grunnrenteskatt eller naturressursskatt eller alminnelig inntektsskatt for selskaper som er grunnrente- eller naturressursskattepliktig. Petroleumsselskaper gis ikke utsettelse med betaling av skatt på inntekt fra utvinning og rørledningstransport av petroleum. Selskaper som driver finansskattepliktig virksomhet omfattes, og utsettelsen gjelder også den delen av skatt på alminnelig inntekt som utgjør finansskatt.

Betaling av forskuddsskatten

Forskuddsskatten for personlig næringsdrivende som forfalt 15. mars er utsatt til 1. mai 2020. Andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. juli 2020, mens årets siste terminer vil foreløpig forfalle som normalt, det vil si 15. september og 15. november 2020.

Skattemessig underskudd i 2020

Skattemessige underskudd i 2020 opp til NOK 30 millioner kan kreves tilbakeført mot skattemessige overskudd i 2018/2019. Tilbakeføringsretten vil ikke gi likviditet før skatteoppgjøret i 2021. Regjeringen innfører bestemmelsen med et formål om å øke utlånsvilligheten til bankene.

Formuesskatt

Formuesskatt fastsatt for inntektsåret 2019 må betales på vanlig måte når skatten forfaller. Det er ikke gitt noen særregler for betaling av formuesskatt for 2019.

Regjeringen har foreslått at man kan søke om utsettelse med betaling av formuesskatt som blir fastsatt for inntektsåret 2020 og som skal betales i 2021. Dette gjelder betaling av formuesskatt for formue i form av aksjer i selskap som driver virksomhet og som har gått med regnskapsmessig underskudd i 2020. Det kan videre søkes om fritak for forskuddstrekk eller forskuddsskatt dersom man kan sannsynliggjøre at selskapet vil gå med underskudd i 2020.

Arbeidsgiveravgift og a-melding

Regjeringen har fremlagt forslag om satsreduksjon for arbeidsgiveravgift med 4 % for tredje termin og endelig forslag ventes fremlagt i Revidert nasjonalbudsjett 12. mai 2020.

Frist for innbetaling av arbeidsgiveravgift og finansskatt for andre termin utsettes fra 15. mail til 17. august 2020.

Tvangsmulkt i a-ordningen er midlertidig stanset, i første omgang for a-melding med leveringsfrist 5. mars og 6. april 2020.

Skattlegging av ansatte

Hjemmekontorløsninger, EK-tjenester og helsehjelp finansiert av arbeidsgiver er skattefrie og skal ikke rapporteres. Skattefritaket forutsetter at ytelsen gis midlertidig, er forholdsmessig, og er begrunnet i opprettholdelse av driften og reduksjon av smitte. Det skal ikke trekkes skatt av disse ytelsene, og de blir ikke rapporterings- eller arbeidsgiveravgiftspliktige.

Frister for skattemelding for næringsdrivende og selskaper

Fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august 2020.

For petroleumsselskaper er innleveringsfristen fortsatt 30. april 2020. Disse selskapene må sende søknad om utsatt levering til Oljeskattekontoret.

Anmodningsvedtak

Stortingsflertallet vedtok også flere anmodningsvedtak som regjeringen skal følge opp og/eller komme tilbake til i senere budsjettforslag til Stortinget for 2020 og 2021. Det foreslås blant annet:

Innføring av en midlertidig ordning med startavskrivning for saldogruppe d (bl.a. for industri) fra 20 til 30 %, og ber regjeringen komme tilbake med dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020;

Etablering av en egen midlertidig skattemessig saldogruppe for skip (utenfor tonnasjeskatteordningen) i nærskipsfart, med en avskrivningssats på 20 %, og ber regjeringen komme tilbake med dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020.

At regjeringen bes komme tilbake med et forslag om en ny modell for opsjonsbeskatning for oppstartselskaper, senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020.

Statens kompensasjonsordning

Staten vil yte kompensasjon til bedrifter for omsetningsbortfall relatert til korona i mars, april og mai 2020. Bedrifter kan søke om støtten tidligst 17. april via https://kompensasjonsordning.no/. Vi har redegjort nærmere for reglene i vår Q&A for næringslivet.

Det er verdt å merke seg at kompensasjonen ikke dekker omsetningsbortfallet, men en andel av bedriftens uunngåelige faste kostnader. Størrelsen på omsetningsbortfallet får imidlertid betydning for om foretaket i det hele tatt vil omfattes av kompensasjonsordningen, og hvis foretaket gjør det – for størrelsen på andelen av kostnadene som dekkes. Det er foreløpig stor grad av usikkerhet knyttet til hvilke kostnader som kan anses som "unngåelige faste kostnader". Finansdepartementet har varslet at det vil komme en forskrift som utfyller dette nærmere. Etter vårt syn må opplysningsplikten til tilskuddsmottaker sammenfalle med opplysningsplikten til skattytere ved innlevering av skattemeldingen iht. skatteforvaltningslovens regler.

Merverdiavgift

Forfallsfristen for betaling av merverdiavgift for 1. termin (jan-feb) 2020 er utsatt fra 14. april til 10. juni 2020, altså samme forfallsfrist som for 2. termin (mar-apr) 2020. Endringen gjelder kun for de med ordinære, to-månedlige terminer, og ikke for de med avvikende terminer.

Fristen for levering av skattemelding for merverdiavgift er ikke endret. Skatteetaten har imidlertid informert at det ikke vil ilegges tvangsmulkt ved for sen levering av mva-melding for 1. termin (frist 14. april) og 2. termin (frist 10. juni) 2020, eller for levering av mva-melding med årstermin (frist 10. mars) og årsoppgave for primærnæring (frist 14. april).

Den reduserte mva-satsen for persontransport, overnatting, allmennkringkasting, samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre, er midlertidig senket fra 12 % til 6 % fra og med 1. april til og med 31. oktober 2020.

Særavgifter

Det er innført fritak for CO2-avgift for bedrifter innen elektrolyse, kjemisk reduksjon, mineralogisk og metallurgisk industri som bruker naturgass eller propan, med virkning fra 1. april og ut 2020. Innbetalt avgift i første kvartal blir ikke refundert. Avgiften skal gjeninnføres trinnvis med 25 pst. av det generelle avgiftsnivået i 2021, til 50 pst. i 2022, til 75 pst. i 2023 og til 100 pst. fra og med 2024.

Flypassasjeravgiften er opphevet for perioden 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020. Flypassasjeravgift som er betalt for perioden fra og med 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020, skal tilbakebetales til flyselskapene eller deres representanter.

Utsettelse av SAF-T regnskapsfil

Første tidspunkt for når skatteetaten kunne be om en SAF-T regnskapsfil var i utgangspunktet satt til 10. april 2020. På grunn av COVID-19 vil det imidlertid ikke være nødvendig å søke om utsettelse med å oppfylle kravet til SAF-T regnskapsfil. Skattedirektoratet forutsetter at SAF-T regnskapsfil ferdigstilles så snart det er praktisk mulig.