ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Popcorn Time! om opphavsrett, domenenavn og medvirkning

Getty Images 1158779000

Høyesterett har avsagt dom i saken om inndragning av bruksretten av domenenavnet popcorn-time.no. Dette betyr dommen for innehavere av opphavsrettslig beskyttede verk og innholdsleverandører på nett.

Den 17. september 2019 avsa Høyesterett dom i saken HR-2019-1743-A om inndragning av bruksretten til domenenavnet "popcorn-time.no". Resultatet ble at inndragningen av domenet ble opprettholdt, ettersom Høyesterett mente at informasjonen på popcorn-time.no medvirket til at opphavsrettigheter ble krenket.

Sakens bakgrunn

Popcorn Time er et program som ved bruk av BitTorrent-teknologi gjør det mulig å laste ned og dele filmer og TV-serier over internett. Innholdet man får tilgang til vil hovedsakelig være lagt ut uten rettighetshavernes samtykke. Domenet popcorn-time.no fungerte nærmest som en bruksanvisning til programmet, og inneholdt blant annet informasjon, brukerveiledninger og nyhetsoppdateringer om Popcorn Time, i tillegg til lenker til andre domener hvor nødvendig programvare kunne lastes ned.

Økokrim besluttet å inndra domenet popcorn-time.no i september 2017. Både tingretten og lagmannsretten avsa dom for at domeneinnehaveren måtte tåle inndragning av domenenavnet popcorn-time.no. Saken ble anket videre til Høyesterett.

Høyesteretts vurderinger

Høyesterett vurderte saken etter åndsverkloven av 12. mai 1961 § 54 første ledd bokstav a som retter seg blant annet mot krenkelse av opphavsenerett til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten.

Spørsmålet for Høyesterett var om det forelå straffbar medvirkning til krenkelse av opphavsretten. Høyesterett slo fast at publisering av innholdet på popcorn-time.no var en fysisk medvirkningshandling som hadde forsterket den ulovlige tilgjengeliggjøringen av ulovlig opplastede filmer og TV-serier som foregår på nettstedet PopcornTime. Høyesterett slo også fast at opphavsrettskrenkelsen vedvarte så lenge det aktuelle verket var tilgjengelig på internett, og avviste domeneinnehaverens anførsel om at hovedgjerningen må anses avsluttet ved selve opplastingen. Høyesterett kom også til at inndragningen ivaretok en rimelig balanse mellom hensynet til opphavsretten og hensynet til ytrings- og informasjonsfriheten.

Dommen bygger videre på avklaringene som kom med Napster-dommen i 2005 om at deling av lenker til nedlastning av materiale som er gjort tilgjengelig uten rettighetshavernes samtykke kan utgjøre ansvarsbetingende medvirkning. Dommen gir veiledning for vurderingen av når det foreligger strafferettslig medvirkning til opphavsrettsinngrep. Høyesterett fant det ikke avgjørende at tilknytningen var noe mer avledet enn i Napster-dommen ved at popcorn-time.no ikke inneholder direktelenker til opphavsrettsbeskyttet materiale.

Den praktiske betydningen av dommen

Oppsummert mente Høyesterett at tjenesten popcorn-time.no la til rette for at brukere enkelt kunne få tilgang til det ulovlige innholdet på Popcorn Time, og at dette utgjorde en straffbar medvirkningshandling. Hvor den nedre grensen for medvirkning til krenkelse av opphavsretten i slike tilfeller går, er enda ikke avklart.

For innehavere av opphavsrettslig beskyttede verk innebærer dommen en avklaring når det gjelder muligheten til å beskytte seg mot aktører som på andre måter enn gjennom direktelenking medvirker til at opphavsrettigheter blir krenket. Høyesteretts uttalelser om det strafferettslige medvirkningsansvaret gir også føringer for vurderingen av om man kan holdes erstatningsansvarlig for medvirkning til opphavsrettsinngrep. Dommen kan dermed gjøre det lettere å rette erstatningskrav mot aktører som tilrettelegger for opphavsrettsinngrep på andre måter enn gjennom direktelenking, for eksempel ved å legge til rette for bruk av programmer og applikasjoner som tilgjengeliggjør ulovlig opplastede filmer og TV-serier.

For innholdsleverandører på nett innebærer dommen en avklaring av at det ikke bare er ulovlig å publisere direktelenker til nedlastning av ulovlig materiale, men også å tilrettelegge på andre måter for ulovlig strømming eller nedlastning.

Kontaktpersoner