ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Opphevelse av 15%-regelen

Ny 0780

Dette er konsekvensene for investeringer i infrastrukturer og i lånefinansierte eiendomsselskaper.

Oversikt over endringene

Pensjonskasser og forsikringsselskaper er i dag underlagt to nivåer av restriksjoner på sine investeringer i infrastrukturvirksomhet (investeringer i kraftverk, nettvirksomhet mv) og investeringer i lånefinansierte eiendomsselskaper.

(i) Pensjonskasser er underlagt en rekke kvantitative begrensninger på slike investeringer i kapitalforvaltningsreglene i pensjonsforetaksforskriften. Disse reglene vil oppheves med virkning fra 1. januar 2019. Pensjonskassene vil fra 1. januar 2019 underlegges de samme investeringsreglene som forsikringsselskaper (Solvens II).

Solvens II har nylig blitt endret, slik at investeringer i sk. "kvalifisert infrastruktur" gis et lavere kapitalkrav. Finanstilsynet foreslo i høringsnotatet om pensjonskasser og Solvens II, at disse særreglene ikke skulle gis anvendelse for pensjonskasser. I tråd med et høringsinnspill fra advokatfirmaet Thommessen[1] har Finansdepartementet besluttet at også pensjonskasser skal gis tilgang til et lavere kapitalkrav ved investeringer i kvalifisert infrastruktur. Dette er en vesentlig forbedring sammenlignet med Finanstilsynets forslag.

(ii) For det andre har både forsikringsselskaper og pensjonskasser vært underlagt en lovregel som innebærer at de ikke kan eie mer enn 15 % av aksjene i selskaper som driver sk "forsikringsfremmed virksomhet". Forsikringsfremmed virksomhet har vært tolket vidt, og omfatter både investeringer i infrastruktur og i selskaper som er lånefinansiert (typisk lånefinansierte eiendomsselskaper). I tråd med en utredning som advokatfirmaet Thommessen skrev for Energi Norge og Finans Norge i 2016, foreslo Finanstilsynet i 2017 at 15 %-regelen burde oppheves.

Finansdepartementet fremmet 8. juni en lovproposisjon i tråd med Finanstilsynets forslag, og foreslår at 15 %-regelen oppheves. Departementet fastholder imidlertid at investeringer i et selskap som driver forsikringsfremmed virksomhet fortsatt kan anses som "drift" av denne virksomheten, og at slike investeringer fortsatt skal være forbudt. Skillet mellom "drift" av forsikringsfremmed virksomhet (som fortsatt er forbudt) og lovlige investeringer i forsikringsfremmed virksomhet (som skal være tillatt) må vurderes konkret fra sak til sak. Det varsles at Finanstilsynet skal gi nærmere veiledning på området. Det varsles også at pensjonskasser og livselskaper kan pålegges et særskilt kapitalkravstillegg dersom Finanstilsynet mener at risikoen ved investeringen ikke er fullt ut dekket av det alminnelige kapitalkravet etter Solvens II.

Lovforslaget skal nå behandles i Stortinget. Det er ikke fastsatt ikrafttredelsesdato, men vi regner med at de nye reglene vil kunne tre i kraft senest 1. januar 2019.

Enkelte refleksjoner

En opphevelse av lovforslag om å oppheve 15 %-reglen for investeringer i forsikringsfremmed virksomhet, vil innebære en vesentlig utvidelse av investeringsuniverset til pensjonskasser og livselskaper. De vil blant annet i større grad enn i dag ha mulighet til å investere i lånefinansierte selskaper (herunder eiendomsselskaper) og i infrastruktur. Lovforslaget reiser imidlertid nye tolkingsspørsmål i praksis. Det må tas stilling til om den enkelte investering skal anses som "drift" av forsikringsfremmed virksomhet, noe som fortsatt vil være forbudt med mindre det gis dispensasjon. Etter vår vurdering kan det stilles spørsmål om skillet mellom "drift" og "investeringer" er i tråd med Solvens II, som krever fullharmonisering innenfor sitt virkeområde.

Kontaktperson