ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Nye rammevilkår for pensjonskasser og livselskaper

Ny 8283

Finansdepartementet offentliggjorde to tiltak av stor betydning for norske pensjonskasser og livselskaper 8. juni 2018.

For det første har Finansdepartementet vedtatt at Solvens II-reglene skal gjelde for pensjonskasser. Dette vil medføre økte og mer volatile kapitalkrav for pensjonskassene. De nye reglene vil også medføre viktige endringer i pensjonskassenes kapitalforvaltning. Reglene trer i kraft 1. januar 2019.

For det andre har Finansdepartementet fremmet et lovforslag som vil oppheve regelen som er til hinder for at forsikringsselskaper og pensjonskasser kan eie mer enn 15 % av aksjene i såkalt "forsikringsfremmed virksomhet".

Nye soliditetsregler for pensjonskasser

Forsikringsselskaper har fulgt EUs Solvens II-regelverk siden januar 2016. Soliditetskravet i Solvens II er basert på markedsverdier og måling av risiko i hele virksomheten. Pensjonskasser har ikke vært underlagt et tilsvarende krav, og har kun vært omfattet av et solvensmarginkrav som bare tar hensyn til passiva-siden i pensjonskassenes balanse. Etter at det ble avklart at EU ikke vil innføre Solvens II-lignende regler for pensjonskasser, varslet regjeringen i 2016 at den ville vurdere å innføre særnorske regler om dette. Et høringsforslag fra Finanstilsynet var på høring frem til januar 2017. Reglene som Finansdepartementet nå har fastsatt bygger i hovedsak på Finanstilsynets høringsutkast.

Les hele oversikten over endringene

Opphevelse av 15 % regelen - konsekvenser for investeringer i infrastruktur og i lånefinansierte eiendomsselskaper

Pensjonskasser og forsikringsselskaper er i dag underlagt to nivåer av restriksjoner på sine investeringer i infrastrukturvirksomhet (investeringer i kraftverk, nettvirksomhet mv) og investeringer i lånefinansierte eiendomsselskaper.

Les hele oversikten over endringene

Kontaktperson