ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Ny stortingsmelding om konkurranse i dagligvaremarkedet

Getty Images 871227828

Fredag 19. juni 2020 kom stortingsmeldingen "Dagligvare og konkurranse – kampen om kundene". Regjeringen trekker der frem ulikheter i innkjøpspriser, tilgang til butikklokaler og grossisttjenester som de sentrale utfordringene i verdikjeden, og foreslår tiltak som har til formål å styrke konkurransen i dagligvaremarkedet.

Konkurransetilsynets satsing på dagligvaremarkedet blir permanent

Dette vil gi Konkurransetilsynet mulighet til å styrke markedsovervåkningen av og kontrollen med konkurransen og aktørene i dagligvaremarkedet. Formålet er å styrke Konkurransetilsynets håndheving av konkurransereglene.

Begrunnelsesplikt for avvik i innkjøpspriser, men ikke forbud mot prisdiskriminering

Konkurransetilsynets undersøkelser har vist at det er avvik i prisene de ulike dagligvarekjedene betaler leverandørene for varer og Regjeringen anser dette som den viktigste inngangsbarrieren i markedet.

Regjeringen foreslår imidlertid ikke et forbud mot prisdiskriminering, da det kan redusere partenes incentiver til å investere og forhandle, samt lede til økning i sluttprisene for forbrukerne. Innkjøpsprisene skal imidlertid kartlegges årlig, og regjeringen vil pålegge aktører som operer med store avvik i innkjøpspriser begrunnelsesplikt overfor Konkurransetilsynet. Formålet er å gi Konkurransetilsynet bedre mulighet til å vurdere hvorvidt dette i det enkelte tilfelle utgjør overtredelse av konkurransereglene.

Regjeringen vil utrede hvorvidt det er behov for nye virkemidler eller regelverk i tillegg til dagens konkurranselov

Dagens regelverk løser ikke utfordringer knyttet til dagligvarekjedenes markedsmakt og etableringshindre i bransjen.

Regjeringen ønsker mer informasjon om de store dagligvarekjedenes handelspraksis, herunder:

  • Kartlegge omfanget av eksklusivitetsavtaler mellom kjedene og leverandørene for å vurdere hvordan slike avtaler påvirker utvalget av varer som er tilgjengelig for norske forbrukere i butikkene, samt de konkurranserettslige konsekvensene av avtalene.
  • Kartlegge bruken av franchiseavtaler og deres konkurranserettslige konsekvenser.

For å styrke tilgang til gode butikklokaler og derved senke inngangsbarrierene for nyetablering av butikker, vil Regjeringen:

  • Kartlegge omfanget av servitutter og klausuler på fast eiendom som kan være i strid med konkurransereglene,
  • Vurdere revisjon av Plan- og bygningsloven, herunder hvorvidt konkurransehensyn skal nevnes eksplisitt i lovens formålsbestemmelse. Det er kommunene som avgjør om det skal gis adgang til omregulering, bruksendring eller dispensasjon, noe som kan være nødvendig ved etablering av nye butikker. Regjeringen ønsker en redegjørelse for tiltak som sikrer at kommunene tar konkurransehensyn og samfunnsøkonomisk gevinst i betraktning ved utforming av planer sammenliknet med dagens praksis slik at det både vektlegges i konkrete saker og inngår som en faktor i helhetsvurderingen.
  • Kartlegge virkningen av å etablere en standardisert test basert på hvordan etablering av nye butikker vil påvirke markedskonsentrasjon på et avgrenset område og fremme lokal konkurranse.

Forskjeller i tilgang til grossisttjenester for nye aktører og stordriftsfordeler i distribusjon er trukket frem som en mulig inngangsbarriere. Regjeringen vil foreta en:

  • Undersøke hvorvidt nye aktører har reell tilgang til grossistmarkedet.
  • Vurdering av behovet for å regulere tilgangen til grossistmarkedet for å lette nyetableringer og øke markedstilgangen for utenlandske aktører.

I lys av rapporten om oppdeling av offentlige kontrakter publisert 6. mai 2020 vurderes også om det er behov for å iverksette konkrete tiltak for offentlige anskaffelser generelt eller spesifikt i dagligvaresektoren. Det pekes på at oppdeling av kontrakter ved offentlige innkjøp innenfor storhusholdning kan styrke konkurransekraften til mindre lokale leverandører. Vår oversikt over rapporten og nyttige tips til leverandører og innkjøpere er tilgjengelig her.


Det er ikke avklart når Regjeringen vil iverksette tiltakene.

Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden

Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden ble vedtatt 17. april 2020.

  • Loven regulerer forhandlingene ved avtaleinngåelse mellom parter i dagligvaresektoren, med sikte på å skape forutsigbarhet og redelighet.
  • Det ventes at et nytt Dagligvaretilsyn opprettes innen 2021 for å veilede aktørene og håndheve loven.
  • Ytterligere informasjon fremgår av vårt tidligere nyhetsbrev om Dagligvareloven (se under).

Kontaktpersoner