ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Ny rapport om plikten til å dele opp anskaffelser i delkontrakter

Getty Images 1141110887

Oppdeling i delkontrakter kan være et nyttig virkemiddel for å legge til rette for god konkurranse, men en ny rapport peker på at relativt få anskaffelser deles opp på denne måten. Her følger våre beste tips til både oppdragsgivere og leverandører hva gjelder oppdeling av kontrakt.

Oslo Economics og Inventura har på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet utarbeidet en rapport om oppdeling av kontrakter for offentlige anskaffelser og konsekvensene dette har for utviklingen av konkurransen på markedet. Rapporten avdekker at regelen ikke følges i tilstrekkelig grad i praksis, b.la. fordi den ikke har rettsvirkninger for oppdragsgiver.

Bakgrunnen – styrke mindre bedrifters konkurransestilling

Offentlig sektor er et stort marked for næringslivet i Norge. For mange leverandører er det å få oppdrag for offentlige virksomheter en viktig del av livsgrunnlaget deres. Offentlige anskaffelser har ikke bare betydning for den enkelte bedrift, men også for verdiskapingen totalt, ved at bedrifter skaper verdier og arbeidsplasser i Norge. Noe av det viktigste oppdragsgiverne kan gjøre, er derfor å legge til rette for god konkurranse i sine anskaffelser. Oppdeling i delkontrakter vil ofte være et virksomt virkemiddel for å nå dette målet.

I lys av EU-direktivet om offentlige anskaffelser besluttet Regjeringen i 2017 at offentlige oppdragsgivere skulle pålegges å vurdere hvorvidt kontrakter skulle deles opp i mindre enkeltstående delkontrakter. Prinsippet kommer til uttrykk i anskaffelsesforskriften § 19-4 og forsyningsforskriften § 15-4. Bestemmelsen gir ingen plikt til å dele opp kontrakten og oppdragsgiver har kun plikt til å vurdere oppdeling, og begrunne en eventuell beslutning om å ikke foreta oppdeling.

Rapporten peker på at relativt få anskaffelser deles opp i delkontrakter. Kun 18 % av de responderende virksomhetene velger ofte å dele opp en anskaffelse i delkontrakter, mens 28 % sjeldent eller aldri gjør det. De resterende 48 % deler opp anskaffelsen av og til.

Sentrale hensyn

Rapporten peker på flere forhold som bør hensyntas når oppdragsgiver vurderer om en anskaffelse skal deles opp.

Flere, mindre kontrakter innebærer normalt høyere transaksjonskostnader, f.eks. arbeidstimer og administrasjonskostnader, for oppdragsgiver og leverandør, enn en samlet kontrakt. Ved å velge flere, mindre kontrakter kan imidlertid oppdragsgiver sikre at små aktørers levedyktighet på markedet, samt styrke mulighetene til å etablere seg på markedet. Dette kan medføre at markedet ikke blir konsentrert på lang sikt, tilrettelegge for økt konkurranse om fremtidige kontrakter, og dermed lavere priser og/eller høyere kvalitet på fremtidige leveranser. Analyser fra EU viser at Norge scorer lavt på andelen tilbud i offentlige anskaffelser fra små- og mellomstore bedrifter.

Kontraktsstørrelse vil også ha betydning for anskaffelsens miljøbelastning, arbeidsforhold og menneskerettigheter. Eksempelvis vil oppdeling av en anskaffelse i flere delkontrakter typisk medføre mer transport, og dermed høyere utslipp.

Hvilke anskaffelser bør deles opp?

Ifølge rapporten vil følgende anskaffelser med fordel kunne deles opp:

 • Bransjer hvor leverandøren foretar betydelige investeringer for den aktuelle kontrakten kan leverandøren eller oppdragsgiver bli avhengig av at samme leverandør får tildelt kontrakten hver gang . Dette gjelder eksempelvis bransjer hvor leverandøren må utvikle fysisk eller teknisk infrastruktur for å levere tjenesten, og hvor tildeling til kun én aktør vil kunne medføre innelåsing.
 • Kontraktstildelingen innebærer at den valgte leverandøren blir mer effektiv enn konkurrentene slik at vedkommende på sikt vinner høye markedsandeler.
 • Dersom den generelle konkurranseevnen til andre virksomheter nedover i verdikjeden er avhengig av oppdeling. Eksempelvis der en vertikalt integrert leverandør som ikke har behov for å engasjere eksterne underleverandører vinner kontrakten kan det være avgjørende for andre underleverandører at også andre virksomheter som vil kjøpe deres tjenester vinner delkontrakter.

Gode tips

Det finnes ikke et entydig svar på hvorvidt oppdragsgiver skal dele opp konkurransen – dette må vurderes konkret for hvert enkelt innkjøp. Thommessen bistår innkjøpere og leverandører på alle stadier i anskaffelsesprosessen. Nedenfor følger våre beste tips til oppdragsgivere og leverandører hva gjelder oppdeling av kontrakt:

Oppdragsgivere

 • Oppdragsgivere bør gjennomføre markedsdialog. Gjennom dialog med markedet vil du kunne få den nødvendige informasjonen for å kunne ta stilling til hvorvidt kontrakten bør deles opp eller ikke.
 • Oppdragsgiver har et vidt spillerom for hvordan kontrakten eventuelt skal deles opp. Eksempler på oppdelingsmetodikk kan være geografisk lokasjon, produktgruppe, fagområde eller volum.
 • Oppdeling av kontrakter kan være et viktig virkemiddel for å avhjelpe økonomisk regresjon og gi vanskeligstilte små og mellomstore bedrifter mulighet til å konkurrere for leveranser i kjølvannet av Koronapandemien.
 • I utgangspunktet vil den samlede verdien av delkontraktene være avgjørende for anskaffelsen(es) terskelverdi. For anskaffelser der den samlede verdien av alle delkontraktene overstiger terskelverdiene gjelder likevel bare del I for delkontrakter om varer og tjenester med en anslått verdi under 750 000 kroner og bare del II for delkontrakter om bygge- og anleggsarbeider med en anslått verdi under 9,6 millioner kroner, når verdien av de respektive delkontraktene ikke overstiger 20 prosent av den samlede verdien av alle delkontraktene som anskaffelsen er delt opp i, jf. anskaffelsesforskriften § 5-4 åttende ledd.
 • Ved oppdeling i delkontrakter, må kvalifikasjonskravene tilpasses dette, se blant annet anskaffelsesforskriften § 16-3 om krav til leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet.
 • Oppdragsgiveren kan begrense antallet delkontrakter som kan tildeles til en leverandør. Dette gjelder også når leverandørene kan gi tilbud på flere eller alle delkontraktene. Opplysninger om dette skal gis i kunngjøringen, jf. anskaffelsesforskriften § 19-4 fjerde ledd.
 • Dersom oppdragsgiveren har tillatt leverandørene å gi tilbud på flere delkontrakter, kan han likevel tildele en samlet kontrakt til en leverandør på nærmere bestemte vilkår. Opplysninger om dette skal gis i kunngjøringen, jf. anskaffelsesforskriften § 19-4 femte ledd.

Leverandører

 • Delta i eventuell markedsdialog. Det gir en unik mulighet til å påvirke utformingen av konkurransen. Dersom du ønsker at oppdragsgiver skal gjennomføre markedsdialog eller vurdere å oppdele en anskaffelse i flere delkontrakter, kan du også ta direkte kontakt med oppdragsgiver om dette.
 • Selv om en kontrakt er inndelt i delkontrakter, vil det ofte være anledning til å gi tilbud på flere delkontrakter. Nærmere informasjon om dette vil fremkomme av anskaffelsesdokumentene. Leverandører som tilhører ulike bransjer kan inngi fellestilbud.
 • Leverandører som tilhører samme bransje og ikke har mulighet til å inngi tilbud på en kontrakt alene, kan også vurdere å inngi fellestilbud. Hvis anskaffelsen er utformet slik at det kan bys på delkontrakter, og partene hver for seg har anledning til å by på samme delkontrakt og således er å anse som konkurrenter i forhold til den enkelte delkontrakt, må det vurderes konkret om et samarbeid om å by på hele anskaffelsen vil være i samsvar med konkurranseloven. Dersom leverandørene ikke er faktiske eller potensielle konkurrenter med hensyn til den enkelte delkontrakt, er konkurranseloven som utgangspunkt ikke til hinder for at de samarbeider om å inngi tilbud på hele anskaffelsen. Ytterligere informasjon om fellestilbud er tilgjengelig i Konkurransetilsynets veiledning for prosjektsamarbeid, som imidlertid på sentrale punkter avviker fra det som følger av Europakommisjonens retningslinjer om horisontalt samarbeid.

Economics og Inventura har foreslått at regjeringen lager veiledere om oppdeling for ulike bransjer. Det er foreløpig uavklart hvordan departementet vil følge opp rapporten.

Kontaktpersoner