ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Ny dom gir mulighet for tilbakebetaling av mva

Getty Images 1131313549

I en ny dom kommer Gulating lagmannsrett til at tidsfristen som er oppstilt av skattemyndighetene for inngåelse av justeringsavtale, er rettsstridig. De som har måttet tilbakeføre fradragsført merverdiavgift som følge av manglende overholdelse av skatteetatens tidsfrist, bør nå fremsette krav om tilbakebetaling for å unngå foreldelse dersom dommen blir stående.

Utgangspunkt

Virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, herunder frivillig registrert for utleie av fast eiendom, har fradragsrett for merverdiavgift på kostnader til ny-, på- og ombygging av fast eiendom til bruk i den registrerte virksomheten. Fradragsretten for merverdiavgift på slike "kapitalvarer" er betinget av at eiendommen ikke overdras eller på annen måte omdisponeres til bruk som ikke ville gitt fradragsrett i løpet av en periode på ti år etter at byggetiltaket ble ferdigstilt. Hvis det finner sted en overdragelse (salg, fisjon, fusjon eller omdanning) hvor eiendommen overføres til et annet subjekt innenfor denne justeringsperioden, må overdrager justere fradragsføringen ved å tilbakebetale en forholdsmessig del av den fradragsførte merverdiavgiften. Det gjelder imidlertid et viktig unntak; overdrager kan unnlate å justere fradragsføringen dersom det inngås en såkalt justeringsavtale med overtager, dvs. en avtale om overføring av justeringsplikten til overtager av eiendommen.

Vilkårene for å unngå justeringsplikt

Vilkårene for å unngå justeringsplikt er (i) at overtager er eller blir registrert i Merverdiavgiftsregisteret senest samme avgiftstermin som overdragelsen skjer, (ii) at overtager har minst samme fradragsrett som overdrager, og (iii) at overtager samtykker til å overta justeringsplikten. Dersom vilkårene er oppfylt, kan overdrager unnlate å justere fradragsføringen.

I tillegg til disse vilkårene gjelder et dokumentasjonskrav som innebærer at overføring av justeringsplikt må dokumenteres med en skriftlig, undertegnet avtale som inneholder bestemte opplysninger. Skattemyndighetene har lagt til grunn at oppfyllelse av dette dokumentasjonskravet også er et vilkår for overføring av justeringsplikt. Altså at det må være inngått avtale om overføring av justeringsplikt som oppfyller kravene til form og innhold som fremgår av dokumentasjonskravet, for at overdrager skal kunne unnlate å justere fradragsføringen.

I tillegg har skattemyndighetene oppstilt en tidsfrist for når dokumentasjonskravet må være oppfylt. Denne tidsfristen fremgår verken av lov eller forskrift, men praktiseres også som et vilkår for overføring av justeringsplikt. Fristen er ifølge Merverdiavgiftshåndboken oppgavefristen for den avgiftstermin overdragelsen skjer.

Tidsfristen for justeringsavtale har blitt praktisert strengt

Det står ingen ting i loven eller forskriften om at det gjelder en tidsfrist for å inngå justeringsavtale iht dokumentasjonskravet. Skattedirektoratet har likevel siden 2009 instruert skatteetaten til å praktisere en tidsfrist som innebærer at justeringsavtale iht dokumentasjonskravet må være inngått innen oppgavefristen for den avgiftstermin overdragelsen har skjedd. Ifølge Merverdiavgiftshåndboken praktiseres tidsfristen strengt, og den har blitt lagt til grunn som gjeldende rett både av klagenemnda og domstolene.

Det er derfor all grunn til å tro at det er mange som har blitt pålagt å tilbakeføre fradragsført merverdiavgift som følge av manglende overholdelse av tidsfristen som er oppstilt av skatteetaten.

Tidsfristen anses rettsstridig

Gulating lagmannsretten har nå kommet til at tidsfristen som skattemyndighetene praktiserer, er rettsstridig. Lagmannsretten mener at en så kort og absolutt tidsfrist måtte ha vært tydelig uttrykt fra lovgivers side, dersom den skulle representere gjeldende rett. Lagmannsretten mener tidsfristen ikke kan være strengere enn at justeringsavtale må være inngått innen 3 år etter utløpet av avgiftsterminen overdragelsen gjennomføres. En slik treårsfrist er sammenfallende med tidsfristen som gjelder for avgiftssubjektets adgang til å korrigere avgiftsrapporteringen tilbake i tid.

Fremsett krav om tilbakebetaling av merverdiavgift mv. for å unngå foreldelse

De som har overdratt fast eiendom ved salg, fisjon, fusjon eller omdanning uten å inngå justeringsavtale innen tidsfristen som er oppstilt av skatteetaten, og av den grunn har blitt avkrevd merverdiavgift, renter og eventuelt tilleggsskatt, bør fremsette krav om tilbakebetaling så snart som mulig for å unngå foreldelse dersom lagmannsrettens dom blir stående. Det er fullt mulig at dommen fra Gulating blir anket, men dersom det skjer og Høyesterett kommer til det samme som lagmannsretten, så kan det være for sent å hevde sin rett ved å kreve tilbakebetaling av den ulovlig avkrevde merverdiavgiften mv.

Det er flere tekniske aspekter så må håndteres korrekt for å fremsette krav om tilbakebetaling av merverdiavgift mv. på den riktige måten, og vi bistår gjerne de som ønsker å så nærmere på denne muligheten.

Kontaktperson