ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Kort sagt - skatt og avgift (høsten 2019)

Getty Images 1051617040

Nedenfor følger et kort sammendrag av de viktigste sakene innenfor norsk skatte- og avgiftsrett i løpet av høsten 2019.

I perioden har vi sendt egne nyhetsbrev på de mest sentrale hendelsene, som det bare kort vises til nedenfor. Oppsummeringen her er ment som en kort oppdatering og ajourføring. Ta gjerne kontakt hvis du vil ha mer informasjon eller ønsker å diskutere noen av sakene nærmere.

HR-dom Storebrand, statsbudsjettet 2020, fisjon og aksjesalg videreføres og NOU om skattlegging av vannkraft

Thommessen har skrevet egne artikler om disse hendelsene/kildene, se nedenfor:

NOU om skattlegging av havbruksvirksomhet

Den 4. november ble NOU 2019:18 om skattlegging av havbruksvirksomhet overlevert til finansministeren. Utvalget har vurdert ulike former for beskatning, herunder grunnrenteskatt og produksjonsavgift. Blant annet har utvalget vurdert utformingen av en overskuddsbasert grunnrenteskatt på havbruk.

Ikrafttredelse av MLI

Det multilaterale instrumentet (MLI) som endrer inngåtte skatteavtaler trådte for Norges del i kraft den 1. november. Det vil imidlertid ta tid før de ulike bestemmelsene i MLI'en får virkning.

OECD har publisert en "matching database" i betaversjon, der den enkelte kan se hvilke bestemmelser i eksisterende skatteavtaler som endres gjennom MLI, og på hvilken måte.

Kontaktpersoner

Aktuelt