ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Koronaviruset: Råd til arbeidsgivere

Getty Images 1205880056

Hvilket ansvar har du som arbeidsgiver, og hvilke retter og plikter har arbeidstakeren? Den senere tids utbrudd av koronaviruset skaper utfordringer for næringslivet. Erfaringene pr mars 2020 gir grunnlag for håndtering av aktuelle arbeidsrettslige problemstillinger som kan oppstå.

1. Arbeidsgivers ansvar for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø | Arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivere har etter arbeidsmiljøloven kap. 2, 3 og 4 ansvar for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for sine ansatte. Ansatte har på sin side en medvirkningsplikt til å gjennomføre de tiltak som blir satt i verk. Etter omstendighetene kan dette innebære rett og plikt til å vurdere og iverksette tiltak for å redusere risikoen for at ansatte og andre skal eksponeres for særlige helsemessige belastninger.

Tiltak kan omfatte restriksjoner på tjenestereiser til utsatte områder, karantene for ansatte som har vært i slike områder, særlige hygienetiltak for å hindre smitteoverføring, stenging av fellesområder som møteplasser og kantiner, avlysing av deltakelse på kurs og konferanser mv. Gjort riktig vil tiltak kunne gjennomføres uten kompensasjon, selv om de har negativ effekt på ansattes arbeidssituasjon, eller lønn.

Det er hensiktsmessig å lage beredskapsplaner som tar høyde for ekstraordinært sykefravær, med omrokering av arbeidsoppgaver, hjemmekontorløsninger, dialog med vikarbyrå, mv.

2. Arbeidstakers rett på lønn/sykepenger ved karantene o.l.

Med mindre annet er avtalt, vil utgangspunktet være at en ansatt som ikke er på jobb, heller ikke har krav på lønn. Dette kan være aktuelt dersom den ansatte er satt i karantene av myndighetene i Norge eller i utlandet, fordi vedkommende har vært på ferie og i kontakt med noen som er smittet eller har vært i områder hvor det er særlig risiko for smitte.

Har arbeidsgiver sendt den ansatte på tjenestereise som resulterer i karantene, eller arbeidsgiver pålegger den ansatte karantene uten at det foreligger myndighetspålegg, vil utgangspunktet være det motsatte: Den ansatte vil som regel kunne heve lønn som normalt. Tap av særskilte tillegg som f.eks. reisetillegg eller offshoretillegg vil kunne stille seg annerledes.

For å få rett på sykepenger må vilkårene i folketrygdloven være oppfylt. I grove trekk stilles krav om en faglig vurdering fra lege som sier at vedkommende er arbeidsufør på grunn av sykdom, dokumentert ved sykmelding. Bedriftens krav til varsling og dokumentasjon av gyldig fravær må også overholdes. Egeninitiert "karantene" gir ikke krav på sykepenger.

3. Behov for permittering

Koronaviruset og tiltak som iverksettes i denne forbindelse, kan medføre så store driftsforstyrrelser at produksjon av varer og tjenester går ned og forventet inntjening uteblir. Dette kan gi behov for kostnadsreduksjoner og midlertidig bemanningstilpasning. Eventuelle driftsforstyrrelser som følge av koronaviruset kan etter omstendighetene gi grunnlag for permittering, konkret vurdert ut fra aktuelle regler i lov- og avtaleverk.

Vanligvis gjelder det en frist på 14 dager for permitteringsvarsel, men i noen tilfeller – ved uforutsette hendelser – kan det permitteres med 2 dagers varsel.

4. Avsluttende kommentar

Som regel anbefales det å følge alle råd helsemyndighetene til enhver tid gir. Dersom din virksomhet har spørsmål eller behov for bistand med forhold knyttet til ovennevnte, står vår arbeidsrettsavdeling til disposisjon. Ta gjerne kontakt med oss.

Dersom koronaviruset påvirker innkjøp, kontraktsmessig leveranse, eksport, finansiering eller andre sider av virksomheten, vil vi formidle bistand fra aktuelle avdelinger.

Har du flere spørsmål knyttet til koronaviruset? Besøk vår Q&A for næringslivet. Her har vi samlet over hundre ofte stilte spørsmål og svar, for å hjelpe deg å navigere i den usikre situasjonen vi nå står midt oppi.

Kontaktpersoner