ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Kan arbeidstakere ta konkurrerende arbeid under permittering?

Getty Images 1094557422

Arbeidstakeres mulighet til å ta arbeid for konkurrerende arbeidsgivere er normalt begrenset av lojalitetsplikt og avtalefestede restriksjoner. Permitterte arbeidstakere har derimot langt større frihet til å ta arbeid for konkurrerende virksomhet.

Utgangspunkter

Den alminnelige lojalitetsplikten i arbeidsforhold er normalt til hinder for at arbeidstaker handler i strid med arbeidsgivers interesser, for eksempel ved å ta annet arbeid i konkurranse med arbeidsgivers virksomhet. Lojalitetsplikten gjelder på ulovfestet grunnlag i alle arbeidsforhold, og er ofte presisert i arbeidsavtalen og forsterket gjennom avtalte konkurranse­begrensninger.

Ved permittering er utgangspunktet at arbeidstakers lojalitetsplikt og avtalefestede restriksjoner består. Arbeidsgivers lønnsplikt og arbeidstakers arbeidsplikt er imidlertid suspendert, og det er andre hensyn som gjør seg gjeldende enn når arbeidstaker er i arbeid. Lojalitetsplikten må her sees i lys av arbeidstakers berettigede interesse i og plikt til å søke å skaffe seg nytt arbeid og sikre egen inntekt.

Begrenset lojalitetsplikt

Domstolene har gått langt i retning av å akseptere at arbeidstakere tar direkte konkurrerende arbeid under permittering, se for eksempel RG-2012-374. Årsaken er hensynet til arbeidstakeren og sammenhengen i regelverket når arbeidstakeren er fristilt fra arbeidet som følge av arbeidsgivers beslutning om permittering.

For å ha rett til dagpenger må arbeidstaker være reell arbeidssøker, og plikter å ta ethvert arbeid som NAV finner høvelig, jf. folketrygdloven § 4-5. I praksis vil det ofte være lettest og mest nærliggende for en permittert arbeidstaker å ta arbeid av samme art som vedkommende er permittert fra. Det skal derfor etter rettspraksis svært mye til før arbeidsgiver kan nekte arbeidstaker å ta annet arbeid for en bedrift som tilbyr samme type tjenester i samme marked. Det er bare i helt spesielle tilfeller at det kan være adgang til å forhindre arbeidstakers mulighet til å redusere sitt eget tap og/eller det offentliges utgifter som følge av permittering.

Råd til arbeidsgivere

Under en permitteringsperiode vil arbeidsgiver ha behov for å redusere kostnader som følge av arbeidsbortfall. Samtidig vil det være behov for å opprettholde virksomhetens konkurransekraft for tiden fremover. Arbeidsgiver kan antakelig kreve at arbeidstaker gir beskjed på forhånd dersom vedkommende tenker å ta konkurrerende arbeid. Det kan være lurt å lage en instruks om at arbeidstakere må informere om eventuelt konkurrerende arbeid under permitteringen. For ansatte som melder at de skal arbeide hos en potensiell konkurrent, kan det være hensiktsmessig å gi en skriftlig orientering om arbeidstakers fortsatte taushets- og lojalitetsplikt til arbeidsgiver og lovbestemte sanksjoner for deling av forretningshemmeligheter mv. Dette kan gi viktig informasjon dersom arbeidstakerne tar arbeid som arbeidsgiver, av hensyn til virksomhetens konkurransekraft, anser skadelig under permitteringen. Arbeidsgiver kan etter omstendighetene, hvor en slik ansettelse hos konkurrerende virksomhet vil kunne skade fremtidig sysselsetting, vurdere muligheten for å trekke permitteringen for nøkkelansatte som informerer om at de har til hensikt å ta konkurrerende arbeid.

Særlig om oppsigelse fra arbeidstaker

Under permittering kan arbeidstaker si opp arbeidsforholdet med 14 dagers varsel. Det er tvilsomt om arbeidsgiver ved en slik oppsigelse som følge av at arbeidstaker er permittert kan gjøre en avtalt konkurranseklausul gjeldende. Etter arbeidsmiljøloven paragraf 14-1 A fjerde ledd kan ikke en konkurranseklausul gjøres gjeldende ved oppsigelse som skyldes arbeidsgivers forhold (for eksempel nedbemanning), og heller ikke dersom arbeidstaker har rimelig grunn til å avslutte arbeidsforholdet som følge av at arbeidsgiver misligholder sine forpliktelser. Det er rettslig sett uklart om unntaket for nedbemanning også omfatter permittering, og om arbeidsgiver ved permitteringen har gitt arbeidstakeren rimelig grunn til å avslutte ansettelses­forholdet. Det er imidlertid mye som taler for at en slik anførsel vil kunne føre frem. Den korte oppsigelsestiden og det usikre vernet etter opphør er forhold som arbeidsgivere bør ta i betraktning dersom permitterte ansatte varsler at de planlegger å ta konkurrerende arbeid.

Har du flere spørsmål knyttet til koronaviruset? Besøk vår Q&A for næringslivet. Her har vi samlet over hundre ofte stilte spørsmål og svar, for å hjelpe deg å navigere i den usikre situasjonen vi nå står midt oppi.

Kontaktpersoner

Aktuelt