ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Investment Firm Review - hva betyr det for norske verdipapirforetak?

Getty Images 1145882183

På europeisk nivå ble det i desember 2019 vedtatt en regelverkspakke, Investment Firm Review, som endrer krav til kapitaldekning og godtgjørelse for verdipapirforetak. For de fleste norske verdipapirforetak vil regelverkspakken innebærer en vesentlig oppmykning av gjeldende virksomhetregler.

På europeisk nivå er det nylig vedtatt og publisert en regelverkspakke med kapitaldekningskrav for verdipapirforetak, og som dermed erstatter bankregelverket for denne foretakstypen. Regelverkspakken består av direktiv (EU) 2019/2034 ("IFD") og forordning 2019/2033 ("IFR", sammen med IFD, "Investment Firm Review").

Norske verdipapirforetak har de siste årene vært gjennom en ressurskrevende prosess for å møte nye regulatoriske krav innført ved MiFID II. I utgangspunktet er MiFID II den sentrale kilden til virksomhetsreglene for verdipapirforetak. Samtidig er krav til kapitaldekning, samt tilhørende regler om godtgjørelse (bonusordninger) og myndighetsrapportering, regulert i bankregelverket CRD IV og CRR.

Formålet bak Investment Firm Review er å innføre kapitaldekningsregler som er bedre tilpasset virksomheten og risikoeksponeringen til verdipapirforetak. Regelverkspakken vil også endre gjeldende norske regler for godtgjørelse til ansatte.

I det følgende vil vi redegjøre for de sentrale trekkene ved Investment Firm Review, og fremheve enkelte aspekter ved de nye regelverket som er av særlig interesse i et norsk perspektiv.

Risikodifferensiert regelverk - tre foretakskategorier

Oversikt

Investment Firm Review inndeler verdipapirforetak i tre kategorier basert på risikoeksponering:

  • Kategori 1: Systemviktige verdipapirforetak;
  • Kategori 2: Verdipapirforetak med alminnelig risikoeksponering; og
  • Kategori 3: Verdipapirforetak med begrenset risikoeksponering.

Kategoriseringen er avgjørende for hvilke kapitaldeknings- og godtgjørelsesregler som vil gjelde for foretaket.

Kategori 1 – Systemviktige foretak

Kategori 1 omfatter verdipapirforetak av en slik størrelse at de anses for å være en kilde til systemrisiko. Foretak i denne kategorien underlegges reglene for kapitaldekning og godtgjørelse som gjelder for banker i henhold til CRD IV og CRR.

Kategori 1 omfatter verdipapirforetak som:

a) Yter investeringsaktivitetene egenhandel eller plassering med fulltegningsgaranti; og

b) Overstiger en av følgende risikoterskler:

(i) Har balanseførte eiendeler som i sum er større enn 15 milliarder euro;

(ii) Inngår i et konsern med andre verdipapirforetak som yter egenhandel eller plassering med fulltegningsgaranti som til sammen har eiendeler på balansen større enn 15 milliarder euro; eller

(iii) Har totale balanseførte eiendeler større enn 5 milliarder euro, og lokal tilsynsmyndighet (Finanstilsynet) anser at en slik kategorisering er nødvendig av hensyn til finansiell stabilitet, markedsrisiko, eller fordi verdipapirforetaket er såkalt "clearing member" hos sentral motpart (CCP).

Kategori 2 – Verdipapirforetak med alminnelig risikoeksponering

Kategori 2 omfatter større verdipapirforetak, samt foretak som overstiger én av følgende risikoterskler:

(i) Yter porteføljeforvaltning, eller investeringsrådgivning, i tilknytning til eiendeler som overstiger 1,2 milliarder euro;

(ii) Håndterer kundeordre som daglig overstiger 100 million euro (ved kontant oppgjør) eller 1 milliard euro (ved derivathandel);

(iii) Balanseførte og ikke-balanseførte eiendeler større enn 100 millioner euro;

(iv) Brutto omsetning større enn 30 millioner euro;

(v) Risikoeksponering knyttet til egenhandel (daily trade flow) større enn 0;

(vi) Eksponering mot sentral motpart eller marginert portefølje større enn 0; eller

(vii) Oppbevarer kundemidler eller finansielle instrumenter som tilhører kunder med verdier større enn 0.

Etter dette vil kategori 2 omfatte alle verdipapirforetak som yter egenhandel, er direkte eksponert mot sentral motpart eller som oppbevarer kundemidler.

Kategori 3 – Verdipapirforetak med begrenset risikoeksponering

Verdipapirforetak som ikke faller inn under kategori 1 eller 2, hører inn under kategori 3.

Krav til ansvarlig kapital

K-faktoren

Et sentralt trekk ved Investment Firm Review er den såkalte K-faktoren, som er en indikator for verdipapirforetakets risikoeksponering overfor kunder, verdipapirmarkedet og egen markedsrisiko. K-faktoren beregnes i henhold til komplekse formularer angitt i IFR art 15 til 32.

Kategori 1

Som nevnt innledningsvis vil Kategori 1-foretak underlegges kapitaldekningsreglene etter CRD IV/CRR. Dette innebærer en vesentlig skjerpelse av gjeldende kapitalkrav, herunder ved startkapitalkrav på minimum 5 millioner euro og krav til likviditetsdekning (såkalt LCR). På bakgrunn av de svært høye terskelverdiene antar vi at ingen norske verdipapirforetak (som ikke er bank allerede) vil falle i denne kategorien.

Kategori 2

Kategori 2-foretak skal ha ansvarlig kapital som overstiger det største av:

(i) Krav til startkapital;

(ii) 25 % av faste kostnader i foregående regnskapsår; eller

(iii) total K-faktor.

Med unntak for K-faktor, vil kravet til ansvarlig kapital for kategori 2-foretak tilsynelatende videreføre gjeldende krav for norske verdipapirforetak. Imidlertid vil Investment Firm Review øke startkapitalkravet for noen verdipapirforetak:

  • Euro 750 000: Foretak som yter egenhandel eller plassering med fulltegningsgaranti
  • Euro 75 000: Foretak som yter ordreformidling, ordreutførelse, porteføljeforvaltning, investeringsrådgivning og plassering uten fulltegningsgaranti, og som ikke oppbevarer kontanter eller finansielle instrumenter som tilhører kunder
  • Euro 150 000: Alle andre foretak.

For kategori 2-foretak er dette en forholdsvis begrenset økning fra kravene på henholdsvis 730 000 og 125 000 Euro etter vphl. § 9-39 (1) og (3).

Det bør også merkes at det europeiske banktilsynet, EBA, skal utarbeide retningslinjer for beregning av faste kostnader. Disse retningslinjene kan avvike fra gjeldende metode som angitt ved Finanstilsynets rundskriv 10/2014.

Kategori 3

Kategori 3-foretak skal ha ansvarlig kapital som overstiger det største av:

(i) Krav til startkapital; eller

(ii) 25 % av faste kostnader i foregående regnskapsår.

Som beskrevet i punkt 3.2 over vil imidlertid nye krav til startkapital innebære at kategori 3-foretak, som i dag kvalifiserer til startkapitalkrav på 50 000 euro etter vphl. § 9-39 (2), får et noe høyere krav til ansvarlig kapital.

Innfasing av høyere kapitalkrav

Investment Firm Review innføres med en overgangsperiode på fem år, hvor kapitalkravet etter IFD/IFR ikke kan overstige det dobbelte av gjeldende kapitalkrav.

Krav til likvide eiendeler

I henhold til IFR art. 43 skal verdipapirforetak minst ha likvide eiendeler som tilsvarer en tredjedel av kapitalkravet fastsatt på bakgrunn av faste kostnader. Med andre ord skal verdien av slike likvide eiendeler tilsvare omtrent 8% av faste kostnader i foregående regnskapsår. Finanstilsynet kan unnta kategori 3-foretak fra dette kravet

ICAAP

Investment firm review vil videreførende gjeldende krav til å gjennomføre ICAAP-vurderinger. Finanstilsynet kan unnta kategori 3-foretak fra dette kravet.

Rapporteringskrav

For foretak i kategori 1 og 2 vil gjeldende krav til kvartalsrapportering av kapitaldekning videreføres. Kategori 3-foretak vil imidlertid kun være underlagt krav om årlig rapportering til Finanstilsynet.

Mer liberale godtgjørelsesregler

Kategori 1

Systemkritiske verdipapirforetak vil underlegges CRD IV-regelverket for godtgjørelser fullt ut.

Kategori 2

For foretak i kategori 2 vil godtgjørelsesreglene langt på vei videreføres: halvparten av variabel godtgjørelse skal utbetales i form av kvalifiserende instrumenter, og 40% (60% av variabel godtgjørelse som er av en "særskilt størrelse") av variabel inntekt skal utbetales over en periode på tre til fem år.

Et vesentlig skille fra dagens regler er imidlertid at Investment Firm Review ikke angir en maksimal terskel for variabel godtgjørelse. Etter dagens regler kan ikke verdipapirforetak gi ledende ansatte og risikotakere variabel godtgjørelse som er større enn 100% av fastlønn (200% etter generalforsamlingsvedtak).

Kategori 3

Størst blir likevel overgangen for kategori 3-foretak, som fullt ut unntas godtgjørelsesreglene i Investment Firm Review. De minste verdipapirforetakene må likevel etterleve godtgjørelsesreglene i MiFID II. Dette kan i praksis etterleves med rutiner som sikrer at godtgjørelsesordningen ikke vil lede til interessekonflikter, og som forhindrer salgsbasert avlønning.

Tidslinje for gjennomføring

IFR og IFD trådte formelt sett i kraft 25. desember 2019. Kravene som dette regelverket innfører blir imidlertid ikke gjeldende i EU før 18 måneder etter ikrafttredelsen, det vil si juni 2021. Tidspunktet for norsk gjennomføring vil avhenge av EØS-prosessen, og regelverket vil derfor trå i kraft noe senere for norske foretak. Vi antar at norsk gjennomføring kan finne sted i siste halvdel av 2021.

Kontaktperson