ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Innstramminger i konsesjonssystemet for vindkraft

Getty Images 1168969955

"Gitte konsesjoner ligger fast. Dette er politikk for fremtiden". Det avsluttet olje- og energiminister Tina Bru med da hun sammen med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn hold pressekonferanse om stortingsmeldingen for vindkraft på land. Det blir innstramminger både med hensyn til tidsfrister, maksimal høyde på turbiner og avstand til boliger. Likevel ligger hovedtrekkene i konsesjonssystemet fast, og de statlige myndighetene skal ha siste ord i saken.

NVE stanset all konsesjonsbehandling samtidig som de fremla forslag til nasjonal ramme for vindkraft 1. april 2019. Tina Bru bekreftet under pressekonferansen 19. juni 2020 at konsesjonsbehandlingen ikke vil bli tatt opp igjen før Stortinget har behandlet denne stortingsmeldingen.

NVE og OED skal fortsatt ha hånden på rattet

Det vil stilles krav om at vertskommunene skal konsulteres på et tidligere stadium for at de skal kunne delta i planleggingen. Likevel skal det være de statlige myndighetene, Olje- og energidepartementet (OED) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som skal fatte det endelige vedtaket. På direkte spørsmål om dette svarte Tina Bru at kraft er et nasjonalt ansvar, og at en både må sikre strøm til alle og at det henger sammen med nettstrukturen. Dette ansvaret kan ikke ligge på kommunene alene. I tillegg skal det innføres bedre systemer for varsling av naboer og berørte både før konsesjonsprosessen og underveis.

Skal vurdere lokale skatter

Regjeringen vil ikke innføre nye, nasjonale skatter for vindkraft på land, blant annet i lys av lav lønnsomhet i næringen så langt og av hensyn til forutsigbare rammebetingelser. Det som derimot vil vurderes nærmere, er lokale skatter; konkret sier regjeringen at den vil "vurdere fordeler og ulemper ved lokal kompensasjon grundig og komme tilbake til Stortinget." Dette tar vi som et tegn på at regjeringen har hørt på innspillene om at kommunene bør få en større andel av verdiskapningen lokalt, noe som for mange oppleves som mer rettferdig.

Strammere tidsfrister og færre endringer underveis

En av de tydeligste skjerpelsene er forslaget om innstramming av tidsfrister. Hele prosessen skal ta maksimalt seks til syv år. I tillegg vil det stilles krav om at det skal være færre endringer i prosjektet underveis, og at det skal være en klar sammenheng mellom konsesjonen og detaljprosjekteringen i etterkant.

Maksimal høyde og minimumsavstand til hus og hytter

I hver enkelt konsesjon skal det også stilles vilkår om maksimal turbinhøyde, og det stilles krav om maksimal avstand på fire ganger turbinhøyde eller minimum 800 meter til boliger og fritidseiendommer.

Mulighet for tidlig avslag

NVE har så langt ikke hatt en formell adgang til å avslå søknader hvor de ser at konfliktnivået vil bli for høyt, enten av hensyn til naturmiljøet eller av hensyn til lokalbefolkning. I praksis har NVE rådgitt søkere til å ikke formelt søke om konsesjon, men de vil nå kunne få en hjemmel for å gi tidlig avslag.

Krav til eiere

Det skal stilles strengere krav til eiere av vindkraftverk. Konsesjonæren skal ha en ansvarlig ledelse som både har tilstrekkelig og rett kompetanse. Tilsvarende skal gjelde for innleide selskaper, og det vil bli økt kontroll med bygging og drift, bedre tilsyn og krav om tilstedeværelse under byggeperioden. I tillegg skal regjeringen vurdere om kravet om garantistillelse for nedleggelses- og opprydningskostnader, som fra i dag gjelder fra 12. driftsår, skal stilles på et tidligere stadium.

Forbedre kunnskapsgrunnlaget, bedre statlig samarbeid og bedre vurderinger

Samarbeidet mellom direktoratene skal systematiseres, og det skal utarbeides nye maler og veiledere i fellesskap. Reindriften og samiske interesser skal ivaretas bedre. Videre skal kunnskapsgrunnlaget og konsekvensutredningene bli bedre, uten at regjeringen i pressekonferansen gikk nærmere inn på hvilke konkrete tiltak dette vil innebære. Det som i hvert fall er klart, er at det vil bli stilt strengere krav til konsesjonsmyndighetenes begrunnelse; hvordan de ulike hensynene er vektet, skal tydeliggjøres, slik at en kan forstå hvorfor prosjektet er ansett å være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Se hele stortingsmeldingen her og Olje- og energiministeren og Klima- og miljøministerens tale her.

Hovedpunkter for en strammere vindpolitikk

Kilde: Olje- og energidepartementet

 • Bedre lokal og regional forankring
 • Egen regionvis behandling
 • Skjerpet tidsløp med flere og strengere frister
 • Mulighet for tidlig avslag for vindkraftverk
 • Bedre koordinering av produksjon og nett
 • Bedre utredninger, Fylkesmannen skal delta
 • Sterkere vekt på miljø f.eks. om terrenginngrep
 • Krav om maksimalhøyde på turbiner
 • Strengere krav til minsteavstand fra turbinene
 • Bedre involvering av reindriften
 • Styrket tilsyn ved bygging og drift
 • Tydeligere vilkår om nedlegging
 • Nye krav til eiere om kompetanse og tilstedeværelse under bygging
 • Videreutvikling av kunnskapsgrunnlag - bedre samarbeid mellom statlig etater
 • Bedre informasjon til alle involverte
 • Vurdere lokal kompensasjon

Kontaktpersoner