ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Høringsnotat om kildeskatt

Getty Images 1127866562 1

Finansdepartementet har gjentatt ganger varslet at det vil foreslå regler om kildeskatt på betaling av renter og royalty til utlandet. Det har vært stor bekymring knyttet til reglene, fordi kildeskatt kan ha stor betydning for de markedene som rammes. Finansdepartementets forslag ble offentliggjort torsdag 27 februar 2020.

Forslaget er mye mer begrenset enn mange fryktet. Det er særlig viktig at Finansdepartementet ikke foreslår kildeskatt på renter til andre enn nærstående hjemmehørende i lavskatteland. Det foreslås dermed ikke kildeskatt på renter betalt til uavhengige banker eller andre finansieringsinstitusjoner.

Kildeskatt på renter

Finansdepartementet foreslår at renter betalt til nærstående som er hjemmehørende i lavskatteland skal ilegges 15 % kildeskatt. Hovedinnholdet i reglene er som følger:

(i) Skatteplikten vil gjelde ved betaling av renter fra selskap som er skattepliktig til Norge som hjemmehørende her og fra deltakerlignet selskap (ANS, KS mv.). Skatteplikten gjelder også for utenlandsk selskap som er skattepliktig hit, dersom rentene belastes et fast driftssted i Norge.

(ii) Et selskap regnes som "nærstående" dersom det eier eller kontrollerer betaleren av renter med minst 50 %, eller dersom betaleren av renter eier eller kontrollerer mottakeren med minst 50 %. Både direkte og indirekte eie og kontroll omfattes. Et selskap regnes som nærstående dersom det oppfyller kravet til eie eller kontroll på noe tidspunkt i løpet av inntektsåret.

(iii) Et selskap er et "lavskatteland" dersom den alminnelige inntektsskatt på selskapets samlede overskudd utgjør mindre enn to tredjedeler av den skatten selskapet ville ha blitt ilagt dersom det hadde vært hjemmehørende i Norge.

(iv) Rentebetaling til et selskap som er hjemmehørende i et lavskatteland innenfor EØS omfattes av plikten til å svare kildeskatt. Selskaper som er reelt etablert og driver reell økonomisk aktivitet innenfor EØS, kan imidlertid velge å bli skattlagt etter et nettoinntektsprinsipp istedenfor å svare kildeskatt av renter.

Norges rett til å kreve kildeskatt kan for øvrig være begrenset i skatteavtalene (for eksempel til 5 %, 10 % eller lignende).

Kildeskatt på royalty

Finansdepartementet foreslår at royalty betalt til nærstående skal ilegges 15 % kildeskatt. Hovedinnholdet i reglene er som følger:

(i) Skatteplikten gjelder ved betaling av royalty fra selskap som er skattepliktig til Norge som hjemmehørende her og fra deltakerlignet selskap (ANS, KS mv.). Skatteplikten gjelder også for utenlandsk selskap som er skattepliktig hit, dersom rentene belastes et fast driftssted i Norge.

(ii) Royalty omfatter betaling for bruk av eller retten til å bruke immaterielle rettigheter. I tillegg vurdere Finansdepartementet å ilegge betaling for bruk av eller retten til å bruke skip, fartøy, rigger mv., fly og helikopter, for eksempel bareboat-leie for skip og rigger.

(iii) Et selskap regnes som "nærstående" dersom det eier eller kontrollerer betaleren av royalty mv. med minst 50 %, eller dersom betaleren av royalty mv. eier eller kontrollerer mottakeren med minst 50 %. Både direkte og indirekte eie og kontroll omfattes. Et selskap regnes som nærstående dersom det oppfyller kravet til eie eller kontroll på noe tidspunkt i løpet av inntektsåret.

(iv) Plikten til å svare kildeskatt vil ikke være begrenset til betaling av royalty til selskaper mv hjemmehørende i et lavskatteland. Det vil dermed være plikt til å svare kildeskatt ved betaling av royalty mv. til nærstående selskaper i alle andre land enn Norge.

(v) Betaling av royalty mv. til selskap som er hjemmehørende innenfor EØS omfattes av plikten til å svare kildeskatt til Norge. Selskaper som er reelt etablert og driver reell økonomisk aktivitet innenfor EØS, kan imidlertid velge å bli skattlagt etter et nettoinntektsprinsipp istedenfor å svare kildeskatt av mottatt royalty mv.

(vi) Finansdepartementet foreslår et unntak fra plikt til å betale kildeskatt for leie av skip og fartøyer som omfattes av rederiskatteordningen. Det innebærer at norske rederibeskattede selskaper kan betale leie til utenlandske nærstående selskaper uten plikt til å trekke kildeskatt.

Norges rett til å kreve kildeskatt av royalty mv. kan være begrenset i skatteavtalene (for eksempel til 5 %, 10 % eller lignende).

Kontaktpersoner