ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Forslag til ny rekonstruksjonslov

Getty Images 1032106058

Justis- og beredskapsdepartementet har fremmet et nytt lovforslag om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av spredningen av koronavirus.

Justis- og beredskapsdepartementet har den 15. april 2020 fremmet et nytt lovforslag under Prop. 75 L (2019–2020) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) - "Midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av COVID-19 (rekonstruksjonsloven)".

Forslagene i proposisjonen bygger i stor grad på dommer Leif Villars-Dahls utredning "Rekonstruksjon i turbulente tider – dynamiske virkemidler ved økonomiske problemer", som var på høring høsten 2016, og som i lys av utbruddet av COVID-19, har fått ny og akutt aktualitet. Reglene om rekonstruksjon foreslås gjennomført i en egen midlertidig lov ("rekonstruksjonsloven"), som med enkelte unntak vil erstatte konkurslovens første del om gjeldsforhandling så lenge rekonstruksjonsloven er i kraft.

Hovedformålet med lovforslaget er å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter, som er rammet av en akutt svikt i inntektene som følge av COVID-19. De umiddelbare effektene av utbruddet for norsk økonomi og næringsliv, gjør at mange norske selskaper raskt vil ha behov for et regelverk som gir en hensiktsmessig ramme for forhandlinger med kreditorene for å avhjelpe økonomiske problemer.

Departementet uttaler også i proposisjonen at målet på sikt bør være å utrede permanente regler om rekonstruksjon, som bygger på og videreutvikler løsningene i den foreslåtte rekonstruksjonsloven, og som skal erstatte konkurslovens første del.

Foreslåtte endringer

Gjeldsforhandlingsreglene i konkursloven er relativt lite benyttet i praksis. Noe av kritikken mot de eksisterende reglene har i korthet vært at gjeldsforhandlingene kommer i gang for sent, at gjeldsforhandling etter konkursloven gir lite egnede verktøy for å forhandle med kreditorene eller tilrettelegge for en restrukturering, samt at en gjeldsforhandling etter gjeldende regler som oftest leder til konkurs.

Den foreslåtte rekonstruksjonsloven er ment å endre på dette. Fra proposisjonen hitsettes:

"Etter departementets vurdering vil forslagene i proposisjonen her samlet øke mulighetene for vellykkede restruktureringer. Forslag til endrede saksbehandlingsregler, endringer i hvordan rekonstruksjonsplanen vedtas, nye verktøy for finansiering av rekonstruksjonsperioden, endringer i reglene om dekning til kreditorene og regler som åpner for at staten kan gi avkall på fortrinnsberettigede krav, vil kunne øke likviditeten under rekonstruksjonsforhandlingen og gi bedre mulighet til å komme frem til et vellykket resultat. Forslagene vil bidra til at forhandlingene vil kunne komme i gang på et tidligere tidspunkt enn i dag, at den endelige planen lettere kan bli vedtatt, at rekonstruksjonen kan gå ut på andre ordninger enn kun en reduksjon av gjeldsansvaret, og at driften kan finansieres på andre måter enn i dag."

De viktigste endringene som foreslås i rekonstruksjonsloven er:

  • Ikke krav om at skyldneren er illikvid for å åpne rekonstruksjonsforhandlinger.
  • Kreditorer kan på visse vilkår begjære åpning av rekonstruksjon.
  • Regler som skal sikre finansiering av driften av skyldnerens virksomhet i rekonstruksjonsperioden.
  • Bedre muligheter for konvertering av gjeld til egenkapital i forbindelse med rekonstruksjon.
  • Ny forskriftshjemmel for å gjøre unntak fra det offentliges fortrinnsrett for krav på skatt og merverdiavgift mv.
  • Gjeldende krav til likebehandling av kreditorene ved frivillig rekonstruksjon og minimumsdividende i tvangsakkord oppheves.
  • Endringer i reglene om vedtagelse av forslag om rekonstruksjon.

Nærmere om lovforslaget

Det følger av konkursloven § 1 at for å åpne gjeldsforhandlinger må skyldneren være i en situasjon der vedkommende "ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller". Skyldneren må med andre ord være illikvid. Etter forslaget skal det være tilstrekkelig for å åpne rekonstruksjonsforhandling etter begjæring fra skyldneren at skyldneren "har eller i overskuelig fremtid vil få alvorlige økonomiske problemer", og ett av formålene er å kunne komme i gang med rekonstruksjonsforhandlinger tidlig nok. Samme hensyn begrunner også forslaget om at kreditorene kan fremsette begjæring om rekonstruksjonsforhandling. En rekonstruksjonsforhandling kan dog ikke åpnes mot skyldnerens vilje.

Konkursloven og panteloven har i dag ikke bestemmelser om mulighet for å etablere særskilt prioritet for pantesikkerhet for lån til finansiering av videre drift i perioden med gjeldsforhandling. Mangelen på en slik mulighet for særskilt prioritet innebærer i praksis et hinder for finansiering av driften i gjeldsforhandlingsperioden, og dermed også gjennomføringen av gjeldsforhandlingen. Det foreslås å innføre regler om etablering av pantesikkerhet for lån til fortsatt drift i rekonstruksjonsperioden, og finansiering av rekonstruksjonsforhandlingen i driftstilbehør, varelager og utestående fordringer med såkalt "superprioritet" foran eksisterende panthavere, tilsvarende hva som gjelder for lovbestemt pant for boomkostninger i dag.

Rekonstruksjonsloven inneholder regler om at gjelden helt eller delvis kan omgjøres til egenkapital i forbindelse med "rekonstruksjon", som forutsetter unntak fra bl.a. gjeldende regler i aksjeloven, allmennaksjeloven og konkursloven. Det foreslås at generalforsamlingen skal kunne treffe sin beslutning med simpelt flertall både ved beslutning om kapitalforhøyelse, beslutning om kapitalnedsettelse og beslutning om utstedelse av finansielle instrumenter når beslutningen treffes i forbindelse med rekonstruksjon av selskapet. For kreditorene foreslås det at en ordning med at gjeld konverteres til aksjekapital, som hovedregel skal være frivillig for den enkelte. Samtidig foreslås det en sikkerhetsventil der retten gis adgang til å beslutte at ordningen skal omfatte samtlige kreditorer hvis tungtveiende hensyn taler for det, og de kreditorene som har motsatt seg ordningen, åpenbart ikke har rimelig grunn til dette.

En av dagens hovedutfordringer ved gjeldsforhandling er at fortrinnsreglene sammen med pantsettelsesreglene medfører at det i svært mange tilfeller er få midler igjen til å gjennomføre en akkord. Departementet har vurdert om den midlertidige rekonstruksjonsloven skal gjøre endringer i den gjeldende fortrinnsretten for krav på skatt og merverdiavgift mv. etter dekningsloven § 9-4, men har kommet til at dette spørsmålet ikke er tilstrekkelig utredet. For å begrense ulempene som følge av utbruddet av COVID-19, har departementet i stedet foreslått en hjemmel til å fastsette i forskrift midlertidige unntak fra fortrinnsretten for krav på skatt og merverdiavgift mv. Unntak kan gjøres helt eller delvis, herunder begrenses til rekonstruksjon. Det er i proposisjonen understreket at forskriftshjemmelen er å anse som et midlertidig og særskilt tiltak i forbindelse med utbruddet av COVID-19, som ikke vil være aktuelt å videreføre ved eventuelle senere, permanente lovendringer.

Departementet foreslår å følge opp forslagene i utredningen om å fjerne kravene om likebehandling av kreditorer i frivillig gjeldsordning (rekonstruksjon), samt å oppheve kravet til minstedividende på 25 % i en tvangsakkord. Formålet er å skape større fleksibilitet i forhandlingsløsningene, og øke sjansene for en vellykket rekonstruksjon.

For frivillig rekonstruksjon foreslås det å beholde et krav om enstemmighet som ved frivillig gjeldsordning etter gjeldende rett, men med en forenklet prosedyre for vedtakelse. For tvangsakkord foreslås det å erstatte de gjeldende kravene om kvalifisert flertall med et krav om simpelt flertall. Videre foreslås det at retten kan nekte å stadfeste et rekonstruksjonsforslag med tvangsakkord dersom det vil virke støtende å stadfeste det eller retten finner at forslaget ikke er rimelig og rettferdig overfor kreditorene.

Har du flere spørsmål knyttet til koronaviruset? Besøk vår Q&A for næringslivet. Her har vi samlet over hundre ofte stilte spørsmål og svar, for å hjelpe deg å navigere i den usikre situasjonen vi nå står midt oppi.

Kontaktpersoner