ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Fisjon og aksjesalg videreføres

Getty Images 1127256104 1

Finanskomiteen har lagt frem sin innstilling til Stortinget om lovfesting av omgåelsesregelen. Den nye regelen skal ikke ramme fisjon og etterfølgende aksjesalg.

Finanskomiteen har i dag lagt frem sin innstilling til Stortinget om lovfesting av omgåelsesregelen, Innst. 24 L (2019-2020). Bakgrunnen for innstillingen er Finansdepartementets forslag om å lovfeste den ulovfestede omgåelsesregelen. Departementets forslag er blitt sterkt kritisert av mange aktører.

Finanskomiteen innstiller på å vedta at omgåelsesregelen skal lovfestes, i all hovedsak i samsvar med Finansdepartementets forslag. Særlig på ett punkt presiserer Finanskomiteens flertall hvordan lovforslaget skal praktiseres.

Finanskomiteen foreslår at den praksis som har utviklet seg for at fisjon og etterfølgende aksjesalg ikke rammes av den ulovfestede omgåelsesregelen, etter Høyesteretts dom i Rt. 2014 side 227 (Conoco Phillips), videreføres ved praktiseringen av også den lovfestede omgåelsesregelen. Dette innebærer at den nye regelen ikke skal ramme fisjon og etterfølgende aksjesalg, som dermed fortsatt skal kunne gjennomføres skattefritt etter skattelovens regler om skattefrie fisjoner og fritaksmetoden.

Kontaktpersoner