ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Fem tips for vellykket bruk av miljø som tildelingskriterium

Getty Images 1022673394

Hvordan lykkes du med miljø som tildelingskriterium, og hva skjer dersom du ikke lykkes? Advokat Wenche Sædal deler sine beste tips.

Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for rundt 600 milliarder kroner i året. Regelverket sier at innkjøpene skal gjøres slik at de bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger. Det offentlige kan bruke sin innkjøpsmakt på en god måte og gjennom det bidra til at vi når lavutslippssamfunnet i 2050. I tillegg må det tas hensyn til klimarisikoen knyttet til innkjøp av vare og tjenester. For hva skjer dersom du ikke lykkes med miljø som tildelingskriterium?

- For det første får du gjerne en ikke optimal anskaffelse med tilhørende høyere kostnader, lavere behovsdekning og begrenset miljøgevinst, sier advokat Wenche Sædal, og fortsetter:

- For det andre risikerer du å måtte avlyse konkurransen. Avlysning vil for det første være aktuelt dersom du har oppstilt et tildelingskriterium som ikke er tillatt. Avlysning vil for det andre kunne være aktuelt dersom du ikke har oppstilt dokumentasjonskrav som gir oppdragsgiver mulighet til å etterprøve om opplysningene i tilbudet for å besvare tildelingskriteriene er riktige.

Hvis ikke kan resultatet da bli at du får en tvist om tildelingen i etterkant, og må gjerne ha en runde i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) eller domstolene. Dette vil kunne medføre en forsinket kontraktsinngåelse, og du kan også bli pålagt å betale erstatning til én eller flere tilbydere.

- Du kan også få utfordringer med oppfølging av kontrakten, eksempelvis dersom vinnende leverandør ikke klarer å levere på de miljøaspektene som er lovet, forteller Sædal.

Her er hennes fem beste tips for vellykket bruk av miljø som tildelingskriterium.

1. Gjennomfør dialog med markedet

Dette for å øke kunnskapen om for eksempel miljøbelastningen, tekniske løsninger, forventede kostnader, konkurransesituasjonen og relevante dokumentasjonskrav.

- Manglende kompetanse er største barriere for å ta klima- og miljøhensyn. Utform tildelingskriterier og dokumentasjonskrav basert på dialogen – resultatet vil bli en bedre anskaffelse med lavere tvisterisiko, er rådet fra Wenche Sædal.

2. Velg et egnet miljøparameter som tildelingskriterium

- Velg et tildelingskriterium som gjør det lett å skille leverandørene, tipser Sædal.

Unngå rene skjønnsmessige vurderinger. Du må knyttet et dokumentasjonskrav til hvert enkelt tildelingskriterium, og dokumentasjonen du etterspør må være egnet for etterprøving.

- Dokumentasjonskravet må tilrettelegge for effektiv kontroll av tilbudene. Husk også å sørge for tilstrekkelig tid og kompetanse til å evaluere tilbudene, sier advokaten.

3. Tenk gjennom vektingen

Ikke for lavt, ikke før høyt, ifølge Sædal. Regelverket sier at når man bruker miljø/klima som tildelingskriterium, skal dette som utgangspunkt vektes med 30 prosent.

- Det kan imidlertid foreligge forhold som tilsier at det er mer hensiktsmessig å vektlegge miljø/klima høyere eller lavere. Det er derfor viktig å gjøre en konkret vurdering av vekten i den enkelte anskaffelse, råder Sædal.

4. Still opp egnede sanksjoner for etterlevelse av kontrakten

Det hjelper ikke å arrangere en miljøvennlig anskaffelse dersom vinnende leverandør ikke leverer en så miljøvennlig løsning som lovet, understreker Sædal.

- Oppdragsgiver bør derfor innta krav til rapportering på de sentrale miljøparameterne i kontrakten, samt ha mulighet til å gjøre stikkprøver/foreta revisjon. Ved eventuelle brudd bør oppdragsgiver sørge for egnede sanksjoner (eksempelvis retting, prisavslag, bøter (malus), erstatning og heving). Oppdragsgiver kan med fordel også innføre en bonusordning, som gir leverandøren positiv uttelling dersom man leverer bedre på miljø/klima enn det kontrakten krever.

5. Ved gode spørsmål - juster om mulig eller rykk tilbake til start

- Det er viktig å lytte til (gode) spørsmål, sier Sædal som sitt siste råd.

Hvis det kommer spørsmål eller innspill under konkurransen som tilsier at det kan foreligge feil i anskaffelsesdokumentene eller at det bør gjøres endringer av andre årsaker, bør man justere dersom det er mulig.

- Hvis endringene er vesentlige, eksempelvis fordi de gjelder utformingen av et tildelingskriterium, må konkurransen avlyses og man må kunngjøre på nytt, forteller Sædal.

Kontaktperson