ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Eierskapsbegrensninger i finansforetak – mulig motstrid mellom norske regler og EØS-avtalen

Getty Images 1136181171 1

ESA uttaler at enkelte norske regler om eierskap i finansforetak er i strid med EØS-avtalen.

Den 11. mars kom ESA med en "grunngitt uttalelse" (pressemelding, uttalelse) om at enkelte norske regler om eierskap i finansforetak er i strid med EØS-avtalens art. 31 (etableringsfrihet) og 40 (fri flyt av kapital).

Uttalelsen gjelder for det første en praksis med utgangspunkt i den tidligere finansieringsvirksomhetsloven (opphevet) og senere finansforetaksloven, der forvaltningen forbyr ikke-finansielle foretak fra å eie mer enn 25 % av aksjene i en norsk bank (se Oslo tingretts avgjørelse TOSLO-2015-72169 for en nærmere beskrivelse). For det andre gjelder den finansforetaksloven § 3-3 andre ledd om at tre firedeler av aksjekapitalen i bank​ eller forsikringsforetak må være tegnet ved kapitalforhøyelse uten fortrinnsrett for aksjeeiere eller andre.

ESAs grunngitte uttalelse er gitt med utgangspunkt i en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen (E-8/16 Netfonds Holding), avgitt i forbindelse med sak TOSLO-2015-72169 for Oslo tingrett. I den saken var saksøkerne nektet tillatelse til å drive ordinær bank- og forsikringsvirksomhet på grunn av eierstrukturen i saksøkernes selskap. Tingretten kom til at nektelsen utgjorde et brudd på EØS-avtalens art. 31 (etableringsfrihet), at forbudet forfulgte et legitimt mål (å sikre at den norske finanssektoren er uavhengig av enkeltinvestorer), men at det neppe er egnet og uansett hverken nødvendig eller proporsjonalt for å oppnå det målet. Staten ble på denne bakgrunn ansett erstatningsansvarlig overfor saksøkerne for brudd på EØS-avtalen, og har anket saken.

ESA har gitt norske myndigheter to måneder til å endre de norske reglene. Etterkommes ikke anmodningen kan ESA bringe saken inn for EFTA‑domstolen jf. art. 31 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol (ODA).

Praksisen om å forby ikke-finansielle foretak fra å eie mer enn 25 % av aksjene i en norsk bank har blant annet vært til hinder for at PE-fond kan erverve større eierposter i norske banker. Det er derfor interesse knyttet til videre prosess i saken, og etter vårt syn er det lite tvilsomt at norske myndigheters praktisering av regelverket er i strid med gjeldende EØS-rett. Det er imidlertid usikkert om ESAs uttalelse vil medføre en endring i gjeldende myndighetspraksis før det foreligger en rettskraftig dom i Netfonds-saken.

Kontaktpersoner