ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Dansk Højesteret med ny sak om lovligheten av prosjektsamarbeid

Getty Images 167762589 1

Grensene for når to foretak lovlig kan samarbeide om tilbudsinngivelse i en anbudskonkurranse, har vært gjenstand for omfattende diskusjoner de senere år. Dansk Højesteret har nå avsagt en dom som synes å være i samsvar med nyere norsk praksis på området.

Høyesterett uttalte i sak HR-2017-1229-A Ski Follo Taxi at dersom to foretak er konkurrenter i en anbudskonkurranse, vil et samarbeid om tilbudsinngivelse være i strid med konkurranseloven § 10 første ledd.

Høyesterett uttalte i den forbindelse at foretak er konkurrenter dersom de "har mulighet til, eller lett kan skaffe seg mulighet til" å inngi selvstendig tilbud i konkurransen. Videre er det i norsk praksis lagt til grunn at dersom oppdragsgiver har delt opp anskaffelsen i delkontrakter, er foretakene konkurrenter for disse delkontraktene. Denne strenge linjen har senere blitt fulgt opp av Konkurransetilsynet og Konkurranseklagenemnda i El Proffen-saken.

Norsk praksis vedrørende prosjektsamarbeid synes å være strengere enn praksis fra andre europeiske land. Det var derfor knyttet spenning til Dansk Højesterets behandling av Dansk Vejmarkerings Konsortium. På tross av partenes anførsler, fant domstolen det ikke nødvendig å stille spørsmål til EU-domstolen om tolkningen av TFEU artikkel 101 (tilsvarer konkurranseloven § 10).

Saken omhandler de to leverandørene LFK Vejmarkering og Eurostar Danmarks felles tilbudsinngivelse i anskaffelse om veimarkeringstjenester i tre distrikter. Anskaffelsen var utformet slik at tilbyderne kunne inngi deltilbud for hvert av distriktene, men med en rabattstruktur ved tilbudsinngivelse på hele kontrakten. Det interessante spørsmålet i saken var om LFK Vejmarkering og Eurostar Danmarks samarbeid om tilbudsinngivelse på hele kontrakten når foretakene kunne inngi tilbud på delkontrakter var i strid med konkurranselovgivningen.

Den danske Sø- og Handelsretten frifant leverandørene med den begrunnelse at de ikke var konkurrenter for inngivelse av tilbud på hele kontrakten. Et samarbeid om inngivelse av felles tilbud på hele kontrakten begrenset derfor ikke konkurransen.

I strid med den danske konkurranselovgivningen

Højesteret kom imidlertid til motsatt resultat. Domstolen uttalte at siden foretakene objektivt sett kunne inngi selvstendige tilbud på delkontraktene, var de konkurrenter for delkontraktene. Da samarbeidet ble ansett å være et prissamarbeid, og ikke et produksjonssamarbeid, kom domstolen til at det hadde til formål å begrense konkurransen. Samarbeidet var derfor i strid med den danske konkurranselovgivningen, som på dette punkt er identisk med den norske. Dommen synes å legge seg på samme strenge linje som Norges Høyesterett, Konkurransetilsynet og Konkurranseklagenemnda.

Hverken den danske dommen eller senere års praksis i Norge gir en endelig avklaring på når konkurrenter kan samarbeide om et tilbud på felles utførelse i tilfeller hvor de kunne utført deler av prosjektet hver for seg. Gruppefritaket for visse spesialiseringsavtaler og Europakommisjonens retningslinjer om horisontalt samarbeid gir noe veiledning, og det konkrete handlingsrommet vil utvilsomt bli nærmere presisert i fremtidig praksis.

Les den danske dommen her: http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Documents/191-18.pdf

Kontaktpersoner