ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Brexit: Implikasjoner for norske arbeidsgivere

Getty Images 816774930

Boris Johnson har varslet at Storbritannia vil forlate EU den 31. oktober 2019, uavhengig om en utmeldelsesavtale med EU er på plass eller ikke. Storbritannias utmeldelse av EU får betydning for norske og britiske arbeidsgivere med ansatte som arbeider i Norge eller reiser mellom Norge og Storbritannia.

Situasjonen i dag

EØS-avtalen gir britiske borgere rett til fri innreise, og innenfor visse rammer, rett til å ta opphold og arbeid i hele EØS-området, inkludert Norge. Avtalen gir også norske borgere tilsvarende rettigheter i Storbritannia.

Dersom Storbritannia forlater EU med avtale

Norge har sammen med de andre EØS/EFTA-statene inngått en avtale med Storbritannia som skal gjelde for det tilfellet at EU og Storbritannia blir enige om en utmeldelsesavtale. Avtalen mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia speiler avtalen mellom EU og Storbritannia. I avtalen er det lagt opp til en overgangsperiode fra utmeldelsesdatoen og frem til 31. desember 2020, med mulighet for forlengelse en gang for en periode på inntil to år. I overgangsperioden skal Storbritannia behandles som et EU/EØS-medlem. Det vil si at reglene i denne perioden forblir uendret, med den følge at britiske borgere kan reise til Norge uten visum og benytte seg av registreringsordningen til EU/EØS-borgere.

Videre legger avtalen opp til en videreføring av rettighetene til britiske borgere som har benyttet seg av reglene om fri bevegelighet før overgangsperioden utløper. Det betyr at britiske borgere som bor og jobber i Norge før dette tidspunktet, fortsatt skal ha rett til å bo og arbeide i Norge.

Avtalen regulerer ikke rettigheter til britiske borgere som ønsker å ta opphold og arbeid i Norge etter utløpet av overgangsperioden. Med mindre det inngås en særskilt avtale om dette, vil deres rettigheter reguleres av lovgivningen som gjelder for tredjelandsborgere.

Dersom Storbritannia forlater EU uten avtale

Dersom Storbritannia forlater EU uten en avtale, vil det ikke være en overgangsperiode. Det betyr at Storbritannia ikke vil betraktes som et medlem av EØS, med den følge at reglene om fri bevegelighet ikke gjelder. Storbritannia vil ikke omfattes av EUs visumforordning, og britiske borgere må i utgangspunktet søke om tillatelse for opphold og arbeid i Norge på lik linje med borgere fra land utenfor EØS.

Norge har sammen med de andre EØS/EFTA-statene inngått en avtale med Storbritannia, som trer i kraft for det tilfellet at Storbritannia forlater EU uten en utmeldelsesavtale. Avtalen sikrer at britiske borgere og deres familiemedlemmer som oppholder seg i Norge etter reglene om fri bevegelighet på uttredelsestidspunktet i hovedsak beholder de samme rettighetene som de har i dag.

Avtalen regulerer ikke rettighetene til britiske borgere som ønsker å ta opphold og arbeide i Norge etter uttredelsesdatoen. Det betyr at reglene for tredjelandsborgere vil gjelde for disse personene, med mindre det blir inngått en særskilt avtale som regulerer deres rettigheter på et senere tidspunkt.

Nasjonalitetskrav for norske selskaper

Aksjeloven og allmennaksjeloven stiller i krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer i norske aksje- og allmennaksjeselskaper skal være bosatt i Norge eller være EØS-borgere som er bosatt i en EØS-stat. Regjeringen har i forskrift vedtatt overgangsregler som i utgangspunktet skal vare frem til 31. desember 2020, som gjelder for det tilfelle at Storbritannia forlater EU uten avtale. Etter forskriften vil nasjonalitetskravet ikke gjelde for britiske statsborgere som er bosatt i Storbritannia eller en EØS-stat, eller for statsborgere i EØS-stater som er bosatt i Storbritannia. Forskriften omfatter imidlertid kun daglige ledere og styremedlemmer i norske aksje- og allmennaksjeselskaper som er tilsatt eller valgt før uttredelsesdatoen.

Hvilke forholdsregler bør arbeidsgivere ta?

Bedrifter bør skaffe seg oversikt over ansatte som vil bli berørt av endret regelverk som følge av Storbritannias utmelding fra EU, og vurdere hvordan bedriften kan løse personellsituasjonen ved ulike utfall av Brexit. Tilsvarende bør norske virksomheter kartlegge styresammensetning og daglige ledere for å se hvilke tiltak om er nødvendige som følge av Brexit.

Kontaktpersoner