ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Brexits betydning for fusjonskontroll og transaksjonsarbeid

Getty Images 1159624289

Brexit påvirker europeiske og britiske konkurransemyndigheters kompetanse til å kontrollere enkelte typer transaksjoner, og endringene kan nødvendiggjøre noen tilpasninger i transaksjonsavtaler og fremdriftsplaner.

Storbritannia forlot EU den 31. januar 2020, og er nå i en overgangsperiode frem til 31. desember 2020. Det er foreløpig uavklart hvilket forhold Storbritannia vil ha til EU etter det. Britenes uttreden av EU er regulert i en egen avtale, som kan blant annet påvirke omfanget av EU-kommisjonens kontroll av foretakssammenslutninger etter forordning 139/2004 (fusjonskontrollforordningen).

Endringene krever noe ekstra planlegging fra de involverte i en transaksjon, og kan, dersom en ikke tar tilstrekkelig hensyn, innebære både betydelige ekstrakostnader, forsinkelser og i verste fall et pålegg om reversering av transaksjonen i ettertid.

Fusjonskontroll i overgangsperioden (1. januar til 31. desember 2020)

I overgangsperioden vil reglene om fusjonskontroll forbli uendret, med enkelte mindre unntak, jf. Brexit-avtalen artikkel 127. Det innebærer:

  • Kommisjonen vil fortsatt ha kompetanse til å kontrollere foretakssammenslutninger der hele eller deler av omsetningen er knyttet til Storbritannia.
  • One-stop-shop systemet opprettholdes, slik at det britiske konkurransetilsynet Competition and Markets Authority (CMA) ikke vil behandle foretakssammenslutninger når Kommisjonen har jurisdiksjon i henhold til fusjonskontrollforordningen.
  • Foretakenes omsetning i Storbritannia skal inkluderes i beregningen av terskelverdier etter fusjonskontrollforordningen slik det gjøres i dag.

Kommisjonen får også kompetanse til å fortsette saksbehandlingen av saker "påbegynt" før utløpet overgangsperioden jf. Brexit-avtalen artikkel 92(1). Tilsvarende vil vedtaket i disse sakene være bindende og EU-domstolene har kompetanse til å overprøve vedtaket, selv om det er fattet etter 31. desember 2020, jf. Brexit-avtalen artikkel 95(1) og 95(3).

Etter avtalens artikkel 92(3)(c) anses saker om fusjonskontroll som "påbegynt" når:

  • Foretakssammenslutningen har blitt notifisert til Kommisjonen i henhold til artikkel 1, 3 eller 4 i fusjonskontrollforordningen. Kontakt som ikke oppfyller formkravene til en melding er således ikke nok.
  • Tidsfristen på 15 virkedager i artikkel 4(5) i fusjonskontrollforordningen har løpt ut uten at en nasjonal myndighet har rettet innvendinger mot partenes anmodning om å henvise saken til Kommisjonen.
  • Kommisjonen har bestemt, eller må anses for å ha bestemt seg for, å undersøke en foretakssammenslutning etter artikkel 22(3) i fusjonskontrollforordningen.

Kommisjonen skal i utgangspunktet fortsette håndhevingen av vedtatte avhjelpende tiltak etter artikkel 8(3) i fusjonskontrollforordningen med mindre britiske og europeiske konkurransemyndigheter avtaler noe annet, se Brexit-avtalen artikkel 95(2). (Tilsvarende gjelder for øvrig for avhjelpende tiltak etter reglene om adferdskontroll.)

CMA har publisert en veileder for deres rolle i overgangsperioden.

Fusjonskontroll etter overgangsperioden (fra 1. januar 2021)

Rettstilstanden fra og med 1. januar 2021 vil avhenge av utfallet av de pågående forhandlingene mellom Storbritannia og EU. Slik det ser ut nå, vil one-stop-shop systemet ikke lenger gjelde for Storbritannia, og det britiske og europeiske kontrollregimet vil gjelde parallelt. Omsetning i Storbritannia vil ikke ha betydning for vurderingen av om Kommisjonen har jurisdiksjon.

Dette innebærer at man risikerer å måtte melde en foretakssammenslutning både til Kommisjonen og CMA. Sistnevnte har lenger saksbehandlingsfrister enn Kommisjonen og egne gebyrer for å inngi en notifikasjon på mellom 40 000 og 160 000 pund.

Tilpasninger i transaksjonsarbeidet

Brexit innebærer at deltakere i større transaksjoner der de involverte foretakene har omsetning i eller driver salg til Storbritannia, bør være særlig oppmerksomme hvis foretakssammenslutningen må notifiseres til Kommisjonen. Følgende forhold kan påpekes:

  • En notifikasjon som tilfredsstiller fusjonskontrollforordningens formkrav må sendes til Kommisjonen innen 31. desember 2020 for å unngå en ev. parallell prosess.
  • Det er en risiko for at CMA vil forsøke å overføre flere saker til deres jurisdiksjon etter artikkel 4(4) og 9 i fusjonskontrollforordningen, særlig mot slutten av overgangsperioden, for å få kontroll over saker av betydning for det britiske markedet.
  • Fra og med januar 2021 må foretak være oppmerksom på risikoen for parallell behandling, som vil gi en ekstra kostnader og risiko for forsinkelse. Hvis en meldepliktig transaksjon ikke notifiseres også til britiske myndigheter, risikerer man i verste fall store gebyrer og et pålegg om å reversere hele eller deler av transaksjonen.

For å sikre effektiv og god prosjektstyring, bør partene ta stilling til dette i transaksjonsarbeidet, og regulere virkningene av mulige utfall i transaksjonsavtalen.

Kontaktpersoner

Aktuelt